http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

הופכים את בקעת בית הכרם לעמק תפארת

הפורום האזרחי להצלת בקעת בית הכרם

חברים שלומות

להלן הסיכום שעבד נמרנה כתב למפגש בנצרת ובהמשכו תמנות ראשונות שנבחרו באקראי ממאגר התמונות.

בקרוב נציב תמונות ביומן וגם נפתח אלבומים בפיקאסה ונעביר את הקישורים דרך היומן.

עדיין לא כולם הצטרפו ליומן , מומלץ להצטרף כדי לקבל הודעה למייל על פרסומים חדשים ביומן.

שלכם

עבד נמרנה וברוך קומפנו

Al-Amal HaTikva Organizes Study Day in Nazareth on Environmental Issues

 

From Panet's Website:

http://www.panet.co.il/online/articles/71/73/S-317241,71,73.html

 

 

The organization, Al-Amal HaTikiva, organized and implemented a study day at the St. Gabriel Hotel in Nazareth for Arab and Jewish environmental and community activists to discuss predominant environmental problems that affect their townships and communities and find practical solutions to alleviate these problems.

 

The purpose of the study day was to initiate discussion between participants and develop a work plan for the future that solves environmental problems in the Galilee.  These environmental problems, including sewage, air pollution, and trash, create serious hazards to the health and well being of all the citizens. 

 

In an interview held by Panorama newspaper correspondent and Mr. Abed Namarne, Al-Amal's project coordinator, environmental activist, and coordinator of the Jewish-Arab Environmental Forum, Mr. Namarne stated:  "The Environment is a joint issue, shared by Arabs and Jews alike.  Both communities suffer from these environmental nuisances and we are aware that we must now work together to solve these problems, regardless of who is to blame in the past. 

 

In the forum, we work together to raise environmental awareness among the community and to advocate local authorities and institutions for policy changes that would improve the environmental situation.  We have held numerous meetings with mayors of local townships, community leaders, and religious leaders regarding these environmental dangers, and have received positive responses from these leaders. 

 

"We in the Forum are not looking for those responsible for increasing environmental problems."   

 

During a discussion between Panorama's reporter and a member of Al-Amal, Mazeen Horani, it was stated that "We are suffering in our communities from harsh environmental problems that are severely affecting our health.  Through polluted water and air, open leaking sewage, and piles of garbage and trash, insects are spreading various diseases.  I have joined this forum to fight to remove the asbestos sheets in our local school, School for Peace, because it can cause great health consequences.  We in the forum are not looking for those who are responsible for the environmental problems present; rather, we are working to raise public awareness regarding these environmental issues among the community and local authorities." 

 

Pictures from the Study Day

 

 תמונות נוספות בפיקאסה more photos in Picasa

תגובה אחרונה ב-12/08/2010 21:43:10

סיכום פגישת צוות תכנון של הפורום למען בקעת בית הכרם
נוכחים:
עבד, שאקר, ג'ון, חנה, חנן ועזרא.                                28/07/2010
            נעדרו: יוסי ורונית
                                            


כללי

צוות התכנון פועל בשלושה תתי צוותים:
תת צוות תוכניות מידיות (הבקרה על תוכניות לביוב ופסולת)- חברים: רונית, חנן, יוסי 
תת צוות תוכניות לטווח ארוך- חברים: עבד, עזרא, שאקר, ג'ון
תת צוות לקידום "אגן ירוק" (
לטיהור מי ביוב בערוץ נחל שגור)- חברים: חנה וחנן
אופן העבודה:
+   הכוונה שתבוצע עבודה משותפת ומתואמת של שלושת תתי הצוותים. התיאום יבוצע קודם כל בפגישות הצוות (הכוונה שהן יהיו תלת שבועיות). בנוסף יועבר מידע שייאסף ברמת תתי הצוותים לכל חברי הצוות. לפגישות  ופעילויות שיקבעו ברמת תתי הצוותים יוזמנו, ויגיעו לפי יכולתם, חברי הצוות.
+   תהליך סכ"ד והפצתם עודכן: עזרא יוציא סכ"ד טיוטא לעבד שיפיץ אותו לקבלת הערות. לאחר שילוב ההערות יועבר הנוסח להערות אחרונות של עזרא ויופץ בסוף ע"י עבד לכל הפורום וכן לבלוג האינטרנט.

דווחים ודיון
כללי-
+ לסיכום הפגישה מצורפת תוכנית העבודה השנתית המעודכנת של צוות התכנון.
+ מתוכננת פגישה של נציגי הפורום והקואליציה עם אימן סיף ל-19/8.
חנה-

+הציגה  אפשרות שנפתחה להתחלת קידום נושא הטיפול בנחל מול רשות ניקוז גליל
  מערבי.

+חשוב שהמועצה תהיה מעורבת בנושא מראשיתו . בהתאם לכך שאקר  יבדוק אפשרות
  לפגישה להצגת הנושא במועצה.

שאקר-

+ סוכם כי שאקר יתחיל לקדם מהלך של תמיכה ציבורית ומוסדית בנושא טיפול בנחל.
+ שאקר הציג את כוונתו לגייס לפחות עשרה פעילים לפורום מהיישוב רמה.
+ שאקר יעביר לג'ון (תוך שבוע?) נתוני נ"צ של המעיינות בבקעת בית הכרם.
+ שאקר יכין ויוביל כעשרה טיולים לצוות, פעם בחודש, שמטרתם הכרת
   בקעת בית הכרם.
+ בפגישת הצוות הבאה יציג שאקר פירוט נוסף של מבנה ותוכן הפרוגראמה.

ג'ון-

+ גון ינסה להביא תוכניות מפורטות בנושאי הביוב והרכבת למפגש הבא.
+ סוכם כי שאקר יכין טבלה של נ"צ של המעיינות בבקעה וג'ון יעלה אותם על מפה.

חנן-
+ הדגיש כי צריך לפעול להשגת מקורות תקציביים להכנת תוכניות בידי בעלי מקצוע.
+ יתאם פגישה עם עו"ד של אדם טבע ודין בעזרת עבד.

עבד-
+ החל לפעול לבחינת השגת מקורות כספיים לקידום תוכניות.
+ מקדמים רעיונות בשיתוף עם עזר מנכ"ל צליל.
+ דווח בשם יוסי כי הוא מקדם פגישה עם עדי אלדר בזמן הקרוב, כפי שסוכם
   בפגישה האחרונה בכרמיאל עם דוד מלכה.

 עזרא-
+ דווח על הפגישה החיובית בעירית כרמיאל.
+ הוצגה התוכנית השנתית של צוות התכנון והמבנה המוצע לפרוגראמה לבקעת בית-
   הכרם, כפי שסוכמו בכנס נצרת - לקבלת הערות חברי הצוות.    ראה נוסח מעודכן
   בהמשך.


סיכומים לביצוע

א. הפגישה הבאה
-             נקבעה ליום ה' 16/09/2010 אצל ג'ון  ב-19:00.

ב. סיכומים לביצוע מפגישות קודמות-מעודכן
+ סוכם להיפגש עם אלכס פלד במשרדו לאחר פגישת ייעוץ עם יועצ/ת משפטי/ת מ"טבע
   ודין"- באחריות חנן.
+ הצגת תוכניות האב ותוכניות המתאר ותוכניות רלוונטיות  לקידום בקעת בית-
   ג'ון
(התבקש להביא תוכניות נוספות)       לפגישה הבאה.    ראה בהמשך.
+ תיאום פגישה עם איש ההנדסה של מג'דל כרום.
   שאקר,   יבוצע במסגרת מהלך כולל להשגת תמיכה בנושא הטיפול בנחל.
+ הצגת תכנית האב של נחל חילזון שנערכה על ידי יעד אדריכלים.
    חנה
+ הצגת תמ"א 22
תוכניות הייעור ותוכנית הרכבת ואם יש, תוכנית ביוב מפורטת.
   ג'ון,                                                          בפגישה הבאה. מעודכן.
+
הכנת פרוגראמה וחומר רקע לתכנית אב לבקעת בית הכרם מטעם אזרחי הבקעה
    בשיתוף רחב של גורמים.
   שאקר.                                             עד סוף שנת 2010.
+ הצגת העבודה על המעיינות בבקעת בית הכרם.
   שאקר.                                             בפגישת הצוות הבאה.

ג. סיכומים מהפגישות הקודמות שבוצעו, מאז הפגישה האחרונה
+ הצגת פעילות צוות התכנון בפני כלל הפורום.
   עזרא. בוצע בכנס בנצרת.
ד. סיכומים חדשים לביצוע
+ קביעת פגישה עם טובי אלפנדרי ומוסטפא אבו-רמי יו"ר "שכנים" עם נציגי צוות
   התכנון במטרה לקדם שיתוף פעולה בהכנת פרוגראמה וחומר רקע של האזרחים
   לבקעת בית הכרם, וכן
לקידום משותף- של תוכנית אב  לבקעת בית הכרם  ולנחל
   סג'ור.
   עבד וחנה-                                         עד לפגישה הבאה.                      
+ סוכם לזמן פגישה של נציגי צוותי התכנון ותאום עם הרשויות עם עדי אלדר,
    יוסי.                                      יתאם פגישה בימים הקרובים.
+ גיוס לפחות עשרה פעילים/פעילות לפורום מהיישוב רמה.
   שאקר.                                    עם תחילת שנת הלימודים?
+ הכנת מפה של מרחב בקעת בית הכרם (
אגן ניקוז בקעת בית הכרם),
    ועליה מיקום המעיינות בבקעה.
   נתונים משאקר, מפה מג'ון.        עד 15/8/2010
+ תכנון וביצוע טיולים להכרת בקעת בית הכרם. טיול בחודש.
   שאקר בסתיו אחרי החגים.                           
+ הצגת פירוט נוסף של מבנה ותוכן הפרוגרמה.
   שאקר.                                    במפגש הבא של צוות התכנון.


התוכנית השנתית של צוות תכנון לשנת 2011
בהתאם לסיכום כנס נצרת ועדכוני הצוות  (28/07/2010)


א-    הסעיפים בתוכנית השנתית                                   .

   תת צוות פרויקטים מיידיים-
+ קידום תוכניות לביוב ולפסולת ומעקב גם אחר תוכנית הרכבת לכרמיאל
+ בדיקת המצב המשפטי של ניהול נושא הביוב בבקעה בעבר.
 
   תת צוות תכנון לטווח ארוך
+ מציאת אנשים ומוסדות שיעזרו ושישיגו מימון הדרוש למימוש פרויקטים בעתיד.
   בשלב זה כבר ניתן לחשוב על התוכנית הרעיונית, לתוכנית סילוק פסולת, ולתוכנית
   תחבורה ציבורית. ואולי "אגן ירוק".
   פעילות בשיתוף והובלת הקואליציה.
   כיום מתוכננת פגישה עם אימן סיף, וכן ננסה להיפגש עם בכירים ברשות המים.
+ הכנת פרוגראמה וחומר רקע לבקעת בית-הכרם,
   בשיתוף הציבור ובשיתוף וייעוץ מאנשי תכנון מקצועיים. ראה עוד בהמשך.
+ מאמץ ליצירת שיתוף פעולה עם המוסדות והציבור בכרמיאל, בשיתוף עם
   הקואליציה ועם צוותים אחרים בפורום.
+ מאמץ לשילוב פעילות עם צוותי מתכננים כמו "שכנים" ואם לא יסתייע
   אז "מקום".

   תת צוות "אגן ירוק"
+ בדיקת היתכנות למימוש השיטה בתעלה לאורך הכביש מול מג'ד אל-כרום.
+ קידום הסכמות לביצוע וקידום תכנון ומימוש.

   כללי
+ פעולות בשיתוף צוותים אחרים בפרום, למשל צעדת מעיינות .
+ תמיכה ומתן הזדמנות לתאגיד "מי הגליל", כל זמן שיימצא ראוי לכך.
+ המשך פגישות הצוות התקופתיות והשכלול התוכניות במשך השנה.
+ השתתפות בפעילויות הפורום.


ב-מבנה הפרוגראמה          (עדכון אחרון 31/7/2010 )  
הכנת חומר רקע ופרוגראמה  לתכנית פיתוח בר קיימא של בקעת בית הכרם על ידי אזרחי הבקעה.
עריכת  התוכנית באחריות שאקר

חלק א':     רקע  - תיאור המצב הקיים
פרק 1:          סקירת רקע כללית של בקעת בית הכרם
                    הגדרת תחומי בקעת בית הכרם- מרחב ההתייחסות של התוכנית.
                    סקירת נושאים: גיאולוגיה, תושבים, שימושי קרקע, מים,
                   יחסי יהודים ערבים, יישובים וכד'.

פרק 2:          בעיות ופרויקטים קיימים בבקעה וסטאטוס הטיפול בהם
                   להכנה רצוי ביותר לשתף אנשי תכנון כיועצים.
                    הפרק יבוצע גם על-בסיס החוברת "מיפוי מפגעים סביבתיים בלב הגליל"
                    (לורנס  וקולברג, 2010).
                   בעיית הביוב- והתוכנית לפתרונה
                   בעיות הפסולת- והתוכנית לפתרונן
                   תוכנית הרכבת הכבדה לכרמיאל ותוכניות תחבורה ציבורית לישובים
                    שבילי הליכה ואופניים קיימים בסביבת כרמיאל
                   תוכנית התיירות כרמיאל-משגב

 

חלק ב:      חזון האזרחים לבקעת בית הכרם:
פרק 3 :         חזון פורום האזרחים היהודי-ערבי למען בקעת בית הכרם
                   + פיתוח בראיה ארוכת טווח של בקעת בית-הכרם וסביבתה
                        כשער הגליל.
                   + הבקעה תהווה אזור איכותי, אסתטי ותפקודי למען כל תושביה
                      וקהילותיה ולכל המבקרים באזור.
                   + התושבים בבקעה חיים בקיום משותף, תוך שמירה על ערכים
                      של כבוד לזולת, אהבה לאדם ולמרחב הסובב.
                   + נשמרים אתרי המורשת בבקעה, לטובת הדור הנוכחי ולטובת 
                      הדורות הבאים
                    + החזון ימומש באמצעות קידום, אישור ויישום של תוכנית אזורית
                     (בת-קיימא) בשיתוף הציבור

פרק  4:          ריכוז חומר רקע מתוך הידע המקומי של אזרחי הבקעה
                     כולל אתרי טבע נוף ומורשת במרחב הבקעה :
                     נקודות תצפית ונוף: תצפיות מהמצוקים, (תמונות)
                                                 תצפיות מבקעת מגדים מדרום לכביש 85 צפונה.
                                                 תצפיות ליליות מרהיבות מההרים
                     מעיינות בבקעה:      20 המעיינות
                     מבני מורשת:
                     בוסתנים, פינות נוי ונופש: ביישובים ובסביבתם
                     קניון בקעת בית-הכרם:
                    מטעי הזיתים

                     נחל שג'ור
                             אתרים מיוחדים באזורים הבנויים:
                   התוואי הנשמר על-פי חוק לצד מסילת הברזל המתוכננת:
                   מתחם הריחוף במצנחים בראש הר כמון
                   קרבה לערכים  חשובים:  למשל חיבור לשביל ישראל

                   אירועי תרבות ואמנות ייחודיים: אירועים משותפים יהודים-ערבים
                   צרכני ספורט עממי: הליכה, ריצה, רכיבת אופניים, רכיבת סוסים                                                                       


פרק  5:
        הצעת רעיונות חדשים לפיתוח ופרויקטים מיוחדים  (דוגמאות)
                  
         
          שיקום נחל סג'ור באמצעות אגן ירוק.
                   שבילי נופש וספורט:
                             שביל המעיינות
                             שביל ספורט על-בסיס תוואי הרכבת מכרמיאל לצומת גילון
                             שביל המצוקים- מעל לכפרים, אולי גם טיפוסי צוקים וסנפלינג
                   תחבורה ציבורית, רצוי בשיתוף כרמיאל:
                             בתוך הכפרים הערביים וביניהם לתחנת הרכבת

                    גנים ושטחים פתוחים:
                             גני שעשועים בוסתנים ופינות ישיבה ציבוריות במגרשים                                  פנויים בתוך הכפרים
                   ייעור ובוסתנים: באזורים  שאינם מיועדים לבניה וימצאו מתאימים
                             לייעור ונטיעות
                   פיתוח תיירות צימרים
                   רעיונות למוקדי תיירות כלכליים ומסחריים.
                   ועוד

פרק 6 :         סיכום מסקנות והמלצות לגבי המשך התהליך


הערה:
         הכוונה להציג את המסמך אשר ייערך על ידי שאקר ויוכן על ידי חברי
                   הצוות בשיתוף הפורום ואזרחים בבקעה, בפני גופי ממסד ועמותות של
                   מתכננים בכוונה להשיג תמיכה ומימון להכנת תכנית אב לטיילות ,
                   תיירות ופיתוח בר קיימא  בבקעת בית הכרם.                 
 

לא מזמן קיבלתי את המכתב שלהלן מעדיאל, בהמשך נפגשנו עבד נמרנה עדיאל ואני לדיון בנושא והחלטנו לנסות לקדם את הרעיון לביצוע אצלנו.

 

"ברוך שלום,

ישנו תחום שמעניין אותי בשנים האחרונות והוא נקרא "דיאלוג". הסבר קצר בהמשך.
קידם אותו בעולם הפיזיקאי דיויד בוהם ובארץ המוביל הראשי הוא דן לסרי (סופר, איש חינוך ופילוסוף).

אוהל דיאלוג הינה יוזמה חדשה שעלתה מחבר ללימודים האלה בשם אלון.
הוא מציע הצעה מעניינת - להקים אוהל במקום מרכזי, לפרסם את הנוכחות שלו, ולתת לדברים לקרות.
חשוב להבטיח שמי שנכנס עובר על מסמך קצר שמתאר את משמעות הדיאלוג ואת ההבחנה שלו מוויכוח.
רק כדי להבהיר שאין מטרה למצוא מי צודק ואפילו לא לצאת עם תוכנית פעולה. פשוט להיות ולהקשיב. להשתמש בהקשבה כדי לתת לעצמנו להיות נוכחים בלי הצורך לפתור לכולם את הבעיות.

אני מקווה שזה מהדהד לך.

מה אני רוצה -
אני רוצה לעשות פיילוט של האוהל במג'ד אל כרום. להביא אותו ולהיות איתו שם כמה ימים. לתרגם את המסמך לכמה שפות ולתת לזה להיות. כמובן שאין פה מטרות רווח.
מה אתה אומר? ניסוי מעניין?

עדיאל"

 

מאפיינים של האיכות הדיאלוגית בקבוצת דיאלוג

 1. קבוצת דיאלוג: לאיכות הדיאלוגית כפי שבאה לידי ביטוי בקבוצה דיאלוגית יש מספר מאפיינים. נתחיל בזה שקבוצת דיאלוג שונה מקבוצות דעת (דגש על הידע והצדק) מחד, ומקבוצות של דינמיקה קבוצתית מאידך. היא שונה מוויכוח שהוא בעיקר מהלך תקשורתי של הסתדרות, והעמדת דעה כנגד דעה, והיא שונה ממהלך רגשי שעוסק בעיקר ביחסים בין המשתתפים בקבוצה או תהליכים הפנימיים שעוברים המשתתפים. יש כאן משהו שלישי שהוא במוקד תשומת הלב ומחבר את כולם ביצירה.  
 2. כבוד לאחר: הכבוד לאחר אינו רק ערך אמוני או הצהרתי, אלא זיקה ממשית שמתבטאת בשחרור שמשחררים את האחר. ברגע שמפסיקים להשתמש באחר כקהל, כייצוג, כעמדה, כהוכחה, ומתחילים להתייחס אליו כאל אדם ממשי נפתח הפתח לחירותו שלו ולחירות שלנו. במילים אחרות, ראיית האחר כבן-שיח, כאדם שתמיד ראוי לכבוד, לא בשל צד האובייקט הידוע והמוגדר שלו, אלא בשל צד הנוכחות היוצר, העלום והאחר שבו, היא שמאפשרת בסופו של דבר באמת ללמוד מכל אדם.
 3. ייחודיות: בקבוצה דיאלוגית הלכידות הקבוצתית לא מושגת על ידי הדמיון בין המשתתפים, ולא מופעל לחץ גלוי או סמוי להגיע להסכמה, או לצבע אחיד. אדרבא. הלכידות היא לכידות אורגאנית המושגת מהשלמה של קולות שונים ומגוונים. הדעות הסותרות, תפיסות העולם השונות, לא רק שאינן מאיימות, אלא הן עוזרות זו לזו לפרוח. יש מקום לייחודיות של כל אחד. 
 4.  ריבוי פנים: ריבוי הפנים הוא לא רק ביטוי לעובדה שעל כל נושא יש דעות שונות, ומנוגדות, אלא לכך שישנו מעגל שלם של דרכי הסתכלות שונות שרק בהכלת כל מרכיביו הוא נעשה שלם. העובדה שהיחיד מבין את ייחודה של נקודת המבט שלו לא מתורגמת לתחושת מוגבלותה ולצורך להשיג ולהכיל את נקודות המבט האחרות, אלא אדרבא הוא מבין שמבלי שישמור על נקודת המבט הייחודית, שלו ושל שכנו, המעגל לא יהיה שלם. משמח אותו לדעת שהוא חלק מקבוצה שבה כל אחד חזק באופן אחר, שהוא יכול להרשות לעצמו לקחת צד, כי מישהו אחר לוקח צד אחר. במשך הזמן ריבוי הפנים של הקבוצה מופנם והופך לדרך התבוננות עקרונית בכל דבר. ריבוי פנים זה הוא שמאפשר לקבוצה להפוך לאורגן חשיבה רב ממדי שחכמתו עמוקה ורחבה יותר מזו של היחיד.
 5.  השהייה: בדרך כלל אנחנו מגיבים לעולם ופועלים מתוך הדפוסים המנהלים אותנו. כשאנו נעשים מודעים לכך, אנו עשויים למצוא את עצמנו מתנגדים לדפוסי התגובה שלנו, וזו בעצם עוד צורה של תגובה. ההשהיה היא האפשרות לפעול לא מתוך הדבר, וגם לא בהתנגדות לדבר, אלא בברכת הדבר. אנו משהים את התגובה, ומפנים לה מרחב של הקשבה. 
 6. הקשבה אקטיבית: להקשבה יש כוח מחולל. היא לא רק פסיביות. היא מאפשרת לדברים לקרות, ומסיעה אותם קדימה. הקשבה אקטיבית היא בו זמנית הקשבה לאחר ולמה שקורה בתוכנו עצמנו: מאיפה הדברים באים, מדוע עולה הצורך הדוחק להגיד דבר מה, מדוע זה מעורר התנגדות. הקשבה אקטיבית אינה מסתפקת בהקשבה לתוכן הדברים, אלא מהווה ערנות דרוכה לכל מה שנוכח כאן ועכשיו. 
 7. הכל רלוונטי: בקבוצות רבות יש קירות סמויים המגדירים על מה ניתן לדבר ועל מה לא ניתן לדבר. קבוצה דיאלוגית לא שונה מהן, אבל היא רגישה יותר לקירות אלה ומכוונת לאפשרות למוסס אותם. הדיונים לפיכך אינם רק דיונים תיאורטיים, או אינטלקטואלים, או רגשיים, או מתאימים רק לסוג דיבור אחד ולא אחר. כל מה שעולה ראוי שיעלה, והלימוד הוא בו זמנית אישי וכללי כאחד.
 8. עדות: תהליכים שעובר אדם עם עצמו עשויים לחמוק מהמודעות ולהישכח. הלימוד הדיאלוגי המתרחש במרחב קבוצתי ער, מאפשר לזולת להבחין בתהליך הלמידה שעובר האדם ובכך להגביר את המודעות שלו לשינוי שהוא עצמו עבר. כך משמשת הקבוצה כמגבר לתהליכי לימוד אישיים והפנמתם. עצם הנראות של תהליך כבר נותנת לו קיום מסוג אחר ומאפשרת תנועה יוצרת של הבראה.
 9.   אחריות:  מה שמאפשר אקלים כזה קשור בין היתר בהתכוונות שעמה בה כל יחיד: האופן בו הוא מבין את אחריותו ללימוד שלו, הסכמתו להיות כתובת, האופן שבו הוא לא מתלונן, נשאר בן חירות. מתוך כך גם הערנות שהוא מביא ללימוד, והאופן שבו הוא דורש את המציאות.
 10. זרימה פתוחה: בקבוצה דיאלוגית מתאפשרת זרימה חופשית של המשמעות. המשמעות יכולה לעבור תהליך של אבולוציה, כאשר אנחנו, כאדמה זו, משמשים חומר גלם להתפתחותה. אנו, בגמישותנו המחשבתית, אבל גם במודעותנו לכל אותם דפוסי משמעות קשוחים. הזרימה הקולחת של המשמעויות השונות מאפשרת פרוק של משמעויות ישנות וגיבוש של משמעויות חדשות, ללא הרף. כמו בהרבה מערכות כאוטיות, זרימה חופשית ומקרית לכאורה של אינטראקציות, (והרי אפשר לדמות משמעויות לישויות הנפגשות ללא הרף) יכולה להניב סוג חדש של סדר, רמה חדשה של משמעות. כשמדובר באנשים ובשותפות של הצופה בנצפה, סדר חדש זה הוא סוג של חוכמה רגישה. כמעט סוג של חסד.  

הנדון: סיכום פגישה עם מר אימן סיף, משרד המיעוטים/ומשרד ראש הממשלה

טיוטא

משתתפים

 • 1. מר אימן סיף, ראש הוועדה המקצועית לתוכנית הפיתוח הכלכלי למגזרי המיעוטים.
 • 2. עבד נאמרנה
 • 3. עזרא נשרי

 

הישיבה התקיימה במשרדי הממשלה בתל-אביב, ביום ה 19.8.2010

 

א. עבד ועזרא הציגו לאימן את פורום האזרחים למען בקעת בית-הכרם,
כפורום יהודי-ערבי א-פוליטי, שמטרתו לקדם את איכות החיים של תושבי בקעת בית-הכרם באמצעות "פיתוח בראייה ארוכת טווח של בקעת בית-הכרם וסביבתה כשער הגליל" (מחזון הפורום). הוצגו מבנה הפורום והצוותים ומטרותיהם, על-פי סיכום כנס נצרת, ומטרות צוות התכנון ובמיוחד נושא הפרוגראמה לבקעת בית הכרם, לפי הסיכום שהופץ לפורום. הושארו בידי אימן שני מסמכים תמציתיים בנושאים אלו.
הודגש כי כמטרה מיידית קבע הפורום את הטיפול בביוב ובאשפה, עקב הבעיות הקשות בנושאים אלו ביישובי בקעת בית הכרם ובהתאם לכך גם מעוניין הפורום בהפעלת תאגיד המים והביוב ובתיקצובו. הוצג חוסר התקציב לביצוע תוכנית לאיסוף פסולת.
הוצג מאמץ הפורום ליצירת קשר עם המועצות המקומיות ועם עירית כרמיאל ואימן
ראה זאת בחיוב רב.
ב. אימן הציג בקצור רב את התוכנית הממשלתית והדגש שבה על פיתוח כלכלי ויצירת מקומות עבודה למגזר הערבי ובמיוחד לנשים. הוא הציג כי כבר יש התקדמות וכי יש כמה נושאים שהינם פריצת דרך. למשל ביצוע ראשון מסוגו על-ידי הממשלה של תוכניות מפורטות לשכונות מגורים חדשות. עד היום בוצע תכנון מפורט רק על-ידי מועצות מקומיות ועיריות.
ג. בנושא התאגיד הציג אימן את הערכתו כי הממשלה תתקצב את התאגידים, ולא תניח להם לקרוס. הוא ציין כי ישנם תאגידים מצליחים גם במגזר הערבי ואחד מהם באזור ואדי ערה.
ד. נושאי הטיפול בפסולת ובביוב אינם במנדט של תוכנית הפיתוח באופן כללי.
למרות זאת לא פסל אימן אפשרות להתערבות מצידם גם בנושאים אלו, גם במשרדי ממשלה אחרים, בעיקר במידה והם חשובים ליצירת התשתית ההכרחית לפיתוח כלכלי.
ה. אימן הציג רצון עקרוני להכין תוכנית אב לפיתוח כלכלי לבקעת בית הכרם בראייתה כאזור כולל.
הוא גילה עניין גם בתוכניות לשבילים להליכה ולרכיבת אופניים וגם בתוכנית
ל"אגן ירוק" למרות שאינם פרויקטים טיפוסיים לתוכנית הממשלתית הקיימת.
ו. תחבורה ציבורית. עבד ועזרא הציגו את העניין של הפורום בהכנת תוכניות לתחבורה ציבורית בכפרים הערביים ומהם אל תחנת הרכבת המתוכננת.
אימן עדכן כי במסגרת תוכניתו כבר סוכם עם משרד התחבורה כי יוכנו תוכניות
תחבורה ציבורית לכל הישובים של מגזרי המיעוטים, והפעילות בנושא כבר החלה. מצד שני ציין כי מוכנות הרבה מאוד תוכניות וייתכן כי התכנון ליישובי בקעת בית הכרם ייקח מעט זמן.

ז. אימן עדכן כי מתוכנן ביקור של השר ברוורמן במג'ד אל-כרום בשבועות הקרובים. סוכם כי תוכנס לביקור גם פגישה עם נציגי הפורום.
הן אימן והן עבד יתאמו את העניין עם ראש מועצת מג'ד אל-כרום.


לסיכום-
הפגישה הייתה חיובית מאוד.
אימן הבטיח להעלות את הנושאים שהצגנו לשר ברוורמן, כולל בחינת האפשרות
לכניסתם לעזרה בדחיפת הפעילויות בנושאי הביוב והפסולת, וגם אם הם בניהול משרדים אחרים.
נראה שנוכל לשמור קשר ארוך טווח עם אנשיו של אימן, סלימה וג'ד, כולל לקבלת עדכונים בהתקדמות הפרויקטים שמעניינים אותנו.
אימן ייבחן כאמור את האפשרות לקדם ביצוע תוכנית אב כלכלית לבקעת בית-הכרם.


 רשם: עזרא נשרי