http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

 

בשעה שעמד בית המקדש על מכונו היו ירושלים ובית המקדש מרכז דתי, לאומי וחברתי של עם ישראל. העובדה שהעמים הכובשים פנו תמיד לירושלים ולבית המקדש מעידה על כך שגם הם הבינו כי ירושלים ובית המקדש תופסים מקום מרכזי ביותר בחיי העם, וממילא הריסתם תשבור את רוח העם.

 

רק כאשר נבין נקודה זו נוכל גם להבין מדוע תיקנו חז"ל ארבעה צומות לזכר חורבן בית המקדש:

   ·   צום י"ז בתמוז

   ·   צום ט' באב

   ·   צום גדליה

   ·   צום עשרה בטבת

 

צום עשרה בטבת

850 שנה ישב עם ישראל על אדמתו - מיום שהיכניסם לארץ ישראל יהושוע בן - נון, והולידו בנים ובנות במשך 20 דורות. בעשרה בטבת לפני כ 3000 שנה החל המצור על ירושלים, שסיומו היה שלוש שנים מאוחר יותר עם חורבן בית המקדש, כפי שמתואר בספר מלכים ב' פרק כ"ה: "... בחדש העשירי בעשור לחדש (עשרה בטבת) בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב, ותבא העיר במצור..." (כפי שכבר הוזכר המצור בא לסיומו בט' באב לאחר שלוש שנים).

 

חז"ל מוסרים עדויות אוטנטיות על מצב הנצורים בירושלים, וכך מסופר בתלמוד: "ותבוא העיר במצור ויחזק הרעב בעיר והיו בנות ציון יוצאות לשווקים לחפש אוכל כי קשה מכת הרעב והיו אוחזות זו בזו וחוזרות ומבקשות בתוך העיר ואינן מוצאות. והיו מגפפות העמודים ומתות עליהם בראש כל פינה, ובניהם יונקו חלבהם היו מהלכים על ידיהם ועל רגליהם כל אחד ואחד מכיר את אימו והוא עולה ונוטל את דדה ונותנו בפיו שמא ימשוך חלב והוא אינו מושך ונפשו מטרפת והוא מת אל חיק אימו...".

 

מאז ומתמיד נחשב חודש טבת לחודש של צרות שארעו לאומה הישראלית כגון בתקופת בית המקדש השני כאשר ביקש תלמי המלך לתרגם את התורה לשפה היוונית - דבר הנוגד את השקפת ההלכה היהודית, ובתקופה אחרת  - כמה מאות שנים מאוחר יותר, נגזר על יהודי פורטוגל גרוש מן הארץ והם נשדדו ונהרגו במיתות משונות משום שלא רצו להמיר את דתם, והיה זה בתאריך כ"ג לחודש טבת.

 

ממנהגי התענית

   ·   התענית מתחילה עם עלות השחר (5.00), ומסתיימת עם צאת הכוכבים(17.2).

   ·   נשים מעוברות ומניקות פטורות מן התענית.

   ·   עם קום מדינת ישראל קבעה הרבנות הראשית לישראל את יום עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי, וכל מי שניספו קרוביו בשואה ואינו יודע את יום מיתתם אומר קדיש ביום זה, וכן תפילת יזכור.

   ·   אין כל איסורים ביום זה מלבד אכילה ושתיה.

   ·   בתפילה מוסיפים קטעים מסויימים הקשורים בתענית זו.

   ·   כל הצומות שהם כזכר לחורבן בית המקדש עתידים להתבטל, כפי שנאמר בתנ"ך בספר זכריה פרק ח': "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי (י"ז בתמוז), צום החמישי (ט' באב), צום השביעי (צום גדליה), צום העשירי (עשרה בטבת) יהיו לבית ישראל לששון ושמחה והאמת והשלום אהבו".