http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

 

1943 שנה חלפו מאז חרב בית מקדשינו. הרבה תמורות חלו במשך השנים, גזרות שמד, רדיפות , שואה קיצצו חלקים נכבדים בקרב עמינו. תקופות השגשוג וההצלחה הקצרות של עמינו נבלעו ונשכחו מהלב מכוחם של הצרות שבאו לאחריהם. מטבע הדברים צרה משכחת צרה, והאדם מצטער על האחרונות ושוכח את הראשונות שקדמו להם.

 

אולם שונה הדבר ביחס לחורבן בית המקדש. אסון זה לא נשכח מהלב, ואת חורבן בית המקדש זוכרים אנו כל שנה בין התאריך י"ז בתמוז לט' באב (ימי בין המיצרים) כבר 1943 שנים

 

לכאורה מה לנו ולבכיה זו? הן אנו לא ראינו את בית- המקדש בתקומתו ומדוע נבכה את חורבנו? ועוד במה שונה צרה זו מצרות קודמות שפקדו את עמינו, שאותן אין אנו מציינים? ובפרט אנו בני הדור החדש שזכה לראות בהקמתה של מדינת ישראל ובשוב השלטון הריבוני היהודי על ירושלים.

 

אולם אם נבין את מיקומו ותפקידו של בית המקדש בקרב האומה נוכל להבין את גודל החיסרון.

 

 שלשה היו תפקידיו העיקרים של בית המקדש:

א. מקום ההתקשרות בין האלוקים לברואיו.

ב. מקום ההוראה וההשפעה של האמונה היהודית.

ג. מקום בו מרוכזות אנרגיות רוחניות רבות עוצמה.

 

א. מקום ההתקשרות

מעשה הקורבנות שבוצע בבית המקדש הווה אמצעי של קשר בין בני האדם לאלוקים.

כמו כן היה בית המקדש  המקשר בין האלוקים לעם ישראל. ביום הכיפורים בעת שהיו ישראל משלחין את השעיר הנושא  את חטאתם אל ארץ גזרה, היו עיניהם נשואות אל "חוט השני" שהיה קבוע בפתחו של ההיכל ומצפים לראותו בהתלבנותו מפני ששינוי המראה מאדום ללבן הווה סימן ואות לעם היהודי כי התקבלו תפילותיהם ונמחלו עוונותיהם.

 

ב. מקום ההוראה

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (ישעיהו ב')

מבית הדין הגדול אשר ישב בלשכת הגזית שהייתה בין כותלי בית המקדש, יצאה ההוראה העליונה לישראל.

בסנהדרין זו נקבעו ההלכות ליחיד ולציבור ומשם למדו ישראל משפט צדק וחוקים.

יחד עם זאת שימש בית המקדש כמורה אמונה. וזאת לאו דוקא ע"י הוראות ודיבורים. עצם המעמד העצום שהיה חוזר ונישנה מידי מועד וחג היה נוטע אמונה בלבבות עולי הרגל.

התייצבותם של מאות ואלפים מעם ישראל במקום המקדש כאיש אחד ובלב אחד מתוך שמחה של מצווה. העליה לרגל הייתה מרוממת ומלהיבה את אש האמונה שכבר בערה בלבבותיהם, ומחזקת את עבותות האהבה של העם לאלוקיו.

 

ג. ריכוזיות האנרגיה

אדם שהגיע לבית המקדש חש מיד בעוצמה אדירה של רוחניות. עוצמה זו הקרינה גם על האדם היחיד וגם על העם בכללותו. מעצמת אנרגיה זו שאב האדם היהודי את כח אמונתו והחזיק מעמד על אף הטרדות אשר עברו עליו כאדם פרטי וכחלק מהאומה.

 

לפיכך כל עת אשר אין אנו זוכים לראות בבנין בית המקדש בימינו אלה, מחויבים אנו להמשיך ולהתאבל על חורבן בית המקדש. 

 

משחרב בית המקדש בטל הכל. הווה אומר כי בחורבן בית המקדש איבד עם ישראל את צורתו האמיתית ולמרות שנותרה האמונה בעם הרי נעדרים אנו כל אותם מעמדות עצומים שמילאו חללו של עולם.

 

 

 

הסטוריה יהודית

 

21 יום עברו מרגע שהובקעה העיר ירושלים בי"ז בתמוז עד שנחרב בית המקדש בצהרי ט' באב.

21 ימים אלה נזכרים מידי שנה בשנה במנהגי אבל על חורבן בית המקדש ועל המצב בו נתון עם ישראל 1943 שנה.

21 ימים אלה נרמזו במראה הנבואה שקבל ירמיהו הנביא בנבואת השקד כפי שנאמר בתנ"ך בספר ירמיהו פרק א פסוק י"א "ויהי דבר ה' אלי לאמור מה אתה רואה ירמיהו? ויאמר מקל שקד אני רואה. ויאמר ה' אלי  היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו... כי מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ"

התלמוד הירושלמי במסכת תענית רואה בנבואת השקד של ירמיהו את החזון לגבי 21 יום "אמר רבי אבינא מה  הלוז הזה שהוא מוציא את ניצו ועד שגומר את פירותיו 21 יום כך משהובקעה העיר ועד שנחרב בית המקדש 21 יום". וימים אלה נקראים בין המצרים.

 

מה קרה?

 

5 דברים קשים ארעו בט' באב.

א. נגזר על אבותינו בתקופת דור המדבר שלא יכנסו לארץ ישראל.

ב. חרב בית המקדש הראשון.

ג. חרב בית המקדש השני.

ד. נלכדה העיר ביתר ונרצחו כל תושביה

ה. נחרבה וחרשה העיר ירושלים (אליה קפיטולינה)

 

א. נגזר על אבותנו בתקופת דור המדבר שלא יכנסו לארץ ישראל בעוון חטא המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה כפי שנאמר בתורה בספר במדבר פרק יד פסוק כח "כמספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום לשנה יום לשנה תשאו את עוונותיכם 40 שנה וידעתם את תנואתי -  ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא". אמר רבי יוחנן אותו לילה ליל תשעה באב היה אמר להם הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חינם ואני אקבע לכם בכיה לדורות".

 

ב. חרב בית המקדש הראשון" כשחרב בית המקדש אותו היום ט' באב היה ומצאי שבת היה ומצאי שבועות היה ומשמרתו של יהויריב הכהן היתה והלויים עומדים על דוכנים ואמרים שירה ולא הספיקו לגמור עד שבאו נוכרים וכבשום והרגום ושרפו את היכל המקדש" (תלמוד מסכת תענית).

 

ג. חרב בית המקדש השני ע"י הרומאים וגלה העם היהודי מארצו.

 

 

 

ד. נלכדה העיר ביתר ונרצחו תושביה כפי שמתאר התלמוד " אמר רבי יוחנן קם אדריאנוס קיסר והרג  בביתר 80 אלף ריבוא איש ואשה והיו הורגים בהם והולכים עד ששקע הסוס בחוטמו בדם...

שלוש מאות מוחי תינוקות מצאו על אבן אחת ...אמר רבן שמעון בן גמליאל 500 בתי ספר היו בביתר ובקטן שבהם למדתי אני והיינו אומרים אם יבואו שונאים עלינו בעפרונתנו אנו מנקרים את עינהם וכיון שגרמו העוונות היו כורכים כל אחד ואחד בסופרו ושורפים אותו ומכולם לא נשתייר אלא אני"   .

 

ההסטוריון ציון קסיוס בספרו "ספר הגבורה" (בתרגום ג. אלון) מתאר   985  כפרים חרבו באיזור ביתר ו  58  ריבו אדם נטבחו בקרבות והמון גוועים ברעב ובחולי האש. לאין חקר עד שהפכה כל ארץ יהודה לשממה".

 

ה. הרומאיים חרשו את ירושלים החריבוה עד היסוד ובנו עיר חדשה בתרבות רומאית והסבו את שמה לאליה קפיטולינה.

 

כל שנה ושנה

אשר על כן כל שנה  ושנה בט' באב נוהגים להתאבל על צרות הרבות שארעו את אבותנו ואותנו בתקופה זו הסמל הגדול של האבל זהו הזכרון המונצח ע"י יום צום ותענית.

 

תחילת הצום 19.40                                                                                        צאת הצום 20.18

 

 

 

 

תגובה אחרונה ב-07/07/2013 14:08:57

בעצם יצירתינו כעם אחד המחולק לשנים עשר שבטים, קבעה התורה שנחלה לא תעבור משבט לשבט. לכל שבט יש את חבל נחלתו. ועל כן אשה שירשה נחלה מאבותיה, יכולה להתחתן רק עם בן שבטה. כפי שכתוב בספר במדבר "למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו, ולא תיסוב נחלה משבט לשבט אחר כי איש בנחלתו ידבק".

 

 

בימים ההם

איסור זה של העברת נחלה משבט לשבט היה תקף רק בדורו של יהושוע בן נון, שכן בתקופתו נחלו בני ישראל את הארץ, ועל כן בדור שאחר כך  ביטלו חז"ל את האיסור וקבעו שאשה יכולה להתחתן עם בן שבט אחר - זה קרה ביום ט"ו באב.

 

דבר זה גרם לשמחה עצומה בקרב בני ובנות ישראל כפי שמתאר לנו רבן שמעון בן גמליאל בתלמוד במסכת תענית: "אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות במחולות בכרמים במלבושי לבן שאולים כדי שלא לבייש את מי שאין לה. בת מלך שואלת בגדים מבת כהן גדול, ובת כהן גדול שואלת בגדים מבת סגן וכל ישראל שואלים זה מזה ... ומי שאין לו אישה היה נפנה לשם.

ומה הן אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בוחר לך, שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל.

והוא משיב: צאנה וראנה בנות ציון כמלך שלמה בעטרה שעטרה לו אימו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו.

יפיפיות שבהן אומרות - תנו עינכם ליופי.

מיוחסות שבהן אומרות - תנו עינכם למשפחה.

מכוערות שבהן אומרות - קחו מקחכם לשם שמים."

 

מהמובא בתלמוד יוצא שבזמן שבית המקדש היה קיים הפך יום חג ט"ו באב ליום חג עממי, שבו היו עולים רבבות מישראל לירושלים - שהיוה מקום כינוס מרכזי, ושם חגגו את חג המחולות כשהמוטיב המרכזי היה הבעת שמחה על האפשרות לאחדות בעם ישראל ע"י חתונות בין חלקי העם.

 

 

בזמן הזה

לאחר חורבן בית המקדש, ויציאת עם ישראל לגלות ארוכה של אלפיים שנה, כמעט ולא נשאר זכר מן המנהג הקדום של "חג ט"ו באב", אולם נשארה בידינו המסורת הקדומה להתעסק ביום זה בשידוכים והכרויות לשם חתונה, תוך דגש על דברי התלמוד המתאר את השמחה שהייתה בימים ההם.

 

שכן חזקה היא, שאם הכלה אומרת: בחור, שא נא עיניך וראה שיופי נשי זה דבר חשוב, אך דפוסי התנהגות טובים חשובים יותר, והחתן משיב: צאי וראי שאני חכם כמו המלך שלמה, אזי הבית שיבנה ע"י בני הזוג יהיה בית נאמן אשר הרעות והאהבה הם נר לרגליו. 

 

גם חג של אהבה לילדים

 

ולכל ההורים שקוראים את זה אני רוצה לומר משהו אישי :אם יש לכם במשפחה ילדים שעדיין לא התחתנו  מכל סיבה שהיא ואתם רוצים לעזור להם ולקדם אותם לקראת מציאת בת / בן זוג מתאים  אפשר ורצוי לשאת תפילה אישית ביום חג טו באב , ולשדר להם אנרגיה רוחנית  ובכך לעזור להם למצוא לא מציאה  אלא את האבידה שלהם . שהרי לפעמים אנשים מחפשים מציאה ובעצם עליהם לחפש אחר החצי השני שלהם ש"הלך לאיבוד" . ויש בכוח התפילה לשדד מערכות ולשנות מזלות  .

 

איך למצוא אהבה?

 

אפשר למצוא אהבה  ע"י חיוכים!

כשאדם מחייך לעצמו הוא מתחיל לאהוב את עצמו!כמו שהוא.על יתרונותיו ועל חסרונותיו.

מתחילה להיות לו מחשבה עצמית חיובית  על עצמו והכל מתחיל מחיוך..

 

ושאדם אוהב את עצמו ומרוצה מעצמו הוא יכול גם לאהוב את זולתו .שהרי רבי עקיבא כך לימד אותנו "ואהבת לרעך- כמוך"

 

וכשאדם מחייך לעולם אז העולם מחייך אליו בחזרה וכך פורחת לה האהבה.

 

ועוד משהו... אל תהיה קמצן בחיוכים כמו בשיר של חוה א.

 

" אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא
אם הפרחים סתם מחייכים אל העולם
אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמים
אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם?

אם יש עוד קרקסים וליצנים ולא בספר
אם צחוק הילדים נשמע צלול ולא רחוק
צוחק השוק, הים, הפעמון של בית הספר
אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק?

כדאי, כדאי ללמוד מן הפרחים
לא לקמץ בחיוכים
והעולם, תראו, יהיה פתאום כה טוב
כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם
כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב


כדאי גם לחייך, מותר לכעוס
אך בזהירות לא להרוס
אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר
הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי, אבל בינתיים
אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר

אדם הולך בעיר והיא שלו והיא זרה לו
והוא שותק והעולם כולו שותק
לפתע בדיוק מולו תינוקת התחייכה לו
והאדם צוחק והעולם כולו צוחק

ושוב נושקת שמש את העיר המאוהבת
גל שובב וקל נושק לסלע שוב ושוב
האור נושק לצל והפסים את הרכבת
רק אנו שוכחים מה שכל כך כל כך חשוב "

 

 

 

.

 

 

 

חג שמח

 

 

 

מי צריך תעודת כשרות?

 

כל בעל עסק  בתחום המזון והסעדה החפץ מרצונו החופשי  למכור /לשווק /לקדם את המכירות  של מוצרים  בתחום המזון עם המותג "כשר"  צריך אישור מגורם רשמי מוסמך (רב מקומי) המאשר שאכן  זה כשר.

 

למה דוקא הרבנות ?

 

על פי חוק המדינה רק  רבנות מקומית רשאית להעניק תעודה המאשרת שהמוצר הוא אכן כשר ועומד בכל הקריטריונים שנקבעו.

 

האם גוף/ אדם פרטי יכול להעניק  תעודת כשרות?

 

בעל עסק המעוניין לקבל אישור מגוף פרטי (כדוגמת הבד"ץ) רשאי לעשות זאת בנוסף לאישור הכשרות של הרבנות המקומית.

 

מה ההגדרה של מוצר כשר?

מוצר העומד בקריטריונים הלכתיים מוגדר כמוצר כשר לדוגמא : שהוא מיוצר מבעלי חיים טהורים או  שהוא נקי מחרקים זבובים ונמלים  וכן שחומרי הגלם ותוספות המזון מיוצרים מחומרים  כשרים.

בתעשיית המזון משתמשים בעשרות  חומרים שמהווים תוספי מזון כולל חומרי טעם וצבע וריח ומייצבים שונים. כל החומרים הללו צריכים לעמוד בקריטריונים הלכתיים.

 

מי קבע ?

 

בתורה בספר ויקרא בפרשת שמיני  נאמר ": "כי אני ה' אלוקיכם ... והייתם קדושים כי קדוש אני ולא תטמאו נפשותיכם בכל השרץ"

 

שמירת כשרות המאכלים נובעת מכך שעם ישראל התקדש בקדושה רוחנית מיוחדת .

ועל מנת לחיות בקדושה זו צריך העם היהודי לשמור על  "היגיינה רוחנית" וזה מה שמייחד את עם ישראל משאר אומות העולם. חוקי הכשרת וטהרת הנפש הם היסוד להשראת הרוחניות על האדם מפני שהגוף הוא הכלי של הנפש ובפסוק  מדובר על טהרת הנפש בהקשר לאכילת המאכלים הטהורים.

 

מה הקשר בין מזון כשר לנפש האדם?

המזון הוא גורם מרכזי בבניית גוף האדם . הדם, הרקמות, העצמות - הכל נוצר מהמזון. סוג המזון משפיע על איכות התאים ומנגנוני הגוף הנוצרים ממנו. לכן בני אדם הניזונים ממזון שונה, יהיו שונים גם במבנה גופם ובאופי רקמותיהם.

 המדע המודרני גילה, שהמזון משפיע לא רק על תאי הגוף, אלא גם על האישיות. (ראה הרחבה בנושא זה בספר שכתב ד"ר דאדמו "אכול לפי סוג הדם")  את שינויי האופי והמנטליות שבין עמים שונים מייחסים לא במעט לשינויים בנוהגי האכילה. לדוגמא, בני אדם הניזונים ממזון צמחוני שונים מאוד באופיים ובמזגם ממי שתזונתם מבוססת על בשר. אוכלי בשר-חי שונים בתכונות-נפשם ממי שנוהגים לבשל את הבשר. כי המזון משפיע בדרך בלתי נודעת כלשהי, גם על הנפש.

 במבט ראשון הדבר נראה מוזר - מה הקשר בין המזון לנפש? אבל מתברר שיש קשר. סמים ומשקאות חריפים מוכיחים עד כמה יכול דבר פיזי להשפיע על הנפש.

 

מה זה משגיח כשרות?

1)השם "משגיח כשרות" הינו  שם דוחה.אני לא אוהב להשתמש בו  אולי כדאי לאמץ  את השם שמשרד החינוך מעניק לחלק מעובדיו  - "מפקח  כשרות".

2) תפקידו של המפקח  להיות "היד הארוכה" של הרבנות המקומית ולפקח מטעם הרבנות שאכן הכל עומד בקריטריונים ההלכתיים.

למה צריך להעסיק משגיח כשרות ולא לסמוך על בעל העסק ?

כל ההתקשרות של הרבנות מול בעל העסק מיוסדת על אמון ואמינות. בעל עסק המעוניין  שהמזון שהוא מגיש יהיה כשר ולכן זה בראש ובראשונה האינטרס שלו והרבנות אכן סומכת עליו.

אולם למעשה המפקח נועד למנוע טעיות אנוש ! כיוון שמדובר בבני אדם שעוסקים בתחום המזון יכולות להיות טעיות שונות הנובעות מתום לב או מחוסר שימת לב.

ובתחום הזה של הכשרות לא יכולות להיות "סטיות תקן" מפני שאם אוכלים מנת פלאפל  לשם הדוגמא אז או שיש שם תולעים טחונים ואז המוצר לא כשר או שאין שם תולעים טחונים ואז המוצר הוא כשר  אין מצב ביניים. והמפקח  מעביר מתחת ידיו ובשבט עיניו גרגיר אחר גרגיר של חומוס על מנת לוודא שאין תולעים  וכך הדבר לגבי שימוש בקמח או באורז וכדומה.

בנוסף לכך בעל העסק הוא אינטרסנט במובן מסוים ולכן  הפיקוח חייב להיות אובייקטיבי לחלוטין. ומשום כך אצלנו במשגב אין קשר עסקי בין המפוקח למפקח ואין בעל העסק משלם את משכורתו של המפקח וכמובן שאין הוא מעניק לו הטבות  כל שהן.

 

האם זה עולה כסף?

על מנת שהרבנות המקומית תוכל לאשר בו זמנית כל יום את המוצרים שהיא התבקשה לאשר יש צורך בהפעלת מערכת  והנעת עובדים  וניהול נכון  ומקצועי. ולכן בעל עסק המעוניין בשירות וצורך אותו צריך לשלם עבורו. אנו בנינו מערכת ספציפית שבנויה על עיקרון המעגל הסגור ללא רווחים כלומר ההכנסות הם אלו שמממנות את ההוצאות  .

איך מערכת  הכשרות בנויה במשגב?

כהחלטה אסטרטגית של המועצה אין אנו מעוניינים במועצה דתית ולכן בנינו מודל של שירותי דת המתבסס על קניית שירותים . כך לגבי תחום הקבורה וכך גם לגבי תחום הכשרות.

על מנת להוזיל את העליות לבעלי העסקים אנו עובדים במשותף עם מוא"ז מטה אשר   ובנינו יחד מערך כשרות עם מנהל משותף  לשתי המועצות . מוא"ז מטה אשר הם אלא שמנפיקים את תלושי השכר של המשגיחים  ועושים את ההנה"ח  וביטוחים וכדומה. יחד יש לנו  120 עסקים (בתי מלון, בתי הארחה, מפעלים, קונדיטוריות,מסעדות, קייטרינגים, מחלבות,רפתות בקר ולולים) .וכאמור המערכת בנויה על מעגל כספי סגור שבו ההכנסות מממנות את ההוצאות ללא רווחים .

במשגב  יש 2  מפקחים  המעניקים שירות על בסיס יום יומי לעסקים במשגב.

תתאר לנו  את סדר עבודתו של המשגיח?

במשגב בקו  הפנימי (מרכז משגב) יש משגיחת כשרות יעל  שמה  והיא מתחילה את יום העבודה שלה  בשעה 7.00  בבוקר  באזור התעשייה תרדיון. שם היא בוררת שקים של חומוס  ומפקחת על חומרי הגלם במפעל  בתעשיית השוקולד  משם למסעדה  לקראת הכנת ארוחת הצהריים  ומשם למפעל לתוספי מזון  ומשם  לבית בד לייצור שמן זית ומשם  למסעדה בבית הספר במשגב ומשם היא ממשיכה  לעסקים באזור הר שכניה.

העבודה שלה מתבצעת 6 ימים בשבוע  ולפעמים גם במוצאי שבת. בנוסף לכך משגיחת הכשרות מלווה את הקייטרינג למקום האירוע  (כן, כן, אם יש אירוע בת"א בשעות הערב היא נוסעת עם הקייטרינג לת"א).

 

מה צריך בעל עסק לעשות  על  מנת  לקבל את האישור של רבנות משגב?

הוא צריך לפנות אלינו בבקשה ואז אנו קובעים פגישה במפעל שלו על מנת לראות בעיניים על מה מדובר  הוא מקבל מאיתנו הנחיות  ואם הוא מעוניין אז חותמים חוזה  והוא מקבל אישור כשרות ופיקוח יומיומי ואת התשלום הוא משלם למוא"ז מטה אשר . שהיא מעסיקה את המפקחים.

 

תגובה אחרונה ב-03/08/2013 10:00:19