http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

שירת הבריאה
מיוחד הוא חג זה מפני שהטבע טבוע בו. על פי אותו טבע ניתן להכיר את טביעת האצבעות של יוצר העולם שנעלם ומסתתר בטבע. ומתוך אותה  התבוננות בטבע יכול האדם להתאהב בנברא ובבורא בתוצר וביוצר. ולשיר את שירת הבריאה.

 

חג חקלאי
בימים עברו - בתקופת בית המקדש, התפרנסו רוב תושבי הארץ מעבודת האדמה, לפיכך ה"מסים" שהעלו האזרחים היו בצורה של תרומות ומעשרות. התורה קבעה מהו שיעור העלאת המסים, למי נותנים אותם ומתי. כאחד מן התנאים להפרשת תרומות ומעשרות נקבע יום 15 בשבט כיום הקובע. כלומר אסור להביא תרומות ומעשרות מפירות שחנטו שנה אחת על חשבון השנה שלאחריה - כלומר לאחר 15 בשבט.

 

תחילת האביב
אבותינו שהיו עובדי אדמה, ומעורים בטבע הארץ, הרגישו בהתעוררות הצומח והחי בעונה זו של חודש שבט. התעוררות זו ניכרת באופן מיוחד בלבלוב העצים ובפריחתם, בדגש מיוחד על עץ השקד. כפי שמבואר בתלמוד הבבלי במסכת ראש השנה דף יד' עמ' א': "ולמה 15 בשבט? הואיל ויצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות ונמצאו הפרות חונטים מעתה".

 

אמונה ותקוה
מתוקף היותו של חג ט"ו בשבט ראש השנה לאילן, חרדים היו האיכרים באותה תקופה לגורלם של העצים ולתנובת פריים. אשר על כן חיברו תפילות מיוחדות ליום זה, וכן נקבע סדר מיוחד - מעין "ליל הסדר" של ט"ו בשבט, הנוהג עד ימינו אלה באכילת מיני פרות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

 

 

 

 

חשיבות הנטיעות

עם תחילת שיבת עמנו לארצו, נוסף נופך חדש לחג ט"ו בשבט - נטיעת עצים בארץ ישראל. על חשיבות הנטיעות למדים אנו מדברי המדרש (ויקרא רבה פרשה כה'): "אחרי ה' אלוקיכם תלכו ... ובו תדבקו" וכי אפשר לו לאדם לעלות לשמים ולדבוק בקדוש ברוך הוא? אלא מתחילת ברייתו של עולם לא התעסק הקדוש ברוך הוא אלא בנטיעה, שנאמר "וייטע ה' אלוקים גן בעדן מקדם" אף אתם שתיכנסו לארץ ישראל התעסקו בנטיעה תחילה וזהו שנאמר "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל".

 

 

 

ממנהגי החג
   vעורכים "סדר " בליל טו בשבט  (יום רביעי בערב  15/1/2014)הסדר כולל אכילת סוגי פירות שונים ובעיקר אלה הגדלים בארץ ישראל.

   vיש הנוהגים ב30 מיני פירות על פי הסדר של 10 ממין שהוא נאכל כולו, 10 ממין שהפנימי נאכל והחיצוני נזרק ו - 10 ממין שהחיצוני נאכל והפנימי נזרק. ויש הנוהגים בכל מספר שהוא.

   v נוהגים להקדים את הפירות שהם משבעת המינים על פי הפסוק "ארץ חיטה ושעורה גפן תאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש"

 

   v נוהגים לשיר וללמוד ולספר בשבחה של ארץ ישראל ויש הנוהגים ללמוד את החוברת שחוברה לפני כ500 שנה בצפת " פרי עץ הדר" חוברת זו יצאה מבית מדרשם של מקובלי צפת שהם קבעו ותקנו את יום טו' בשבט כיום של חג שבו משתתף האדם בשמחת הבריאה ומתקן את הבריאה ומקשיב למנגינה המיוחדת העולה מן הבריאה

 

 

 

 

ניגון העשבים / רבי נחמן מברסלב

 

דע כי כל רועה ורועה יש יש לו ניגון מיוחד,

לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם.

כי כל עשב ועשב יש לו שירה,

ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה.

 

אם הייתי זוכה לשמוע את קול השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה לשם יתברך, בלי תמיהה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום גמול.

 

כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם.

וטוב מאוד לעבוד את ה' ביראה ביניהם,

תיכף כשהאדם משתוקק ומתעורר לארץ ישראל, אזי,

כפי התעוררותו ותשוקתו, נמשכת עליו הארה מקדושת ארץ ישראל.

 

 

מצורף בזה קישור ל "סדר טו בשבט"

 

 

 

 

 

 

 

.