http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

בתחילת דרכה הייתה משגב מקום למשפחות צעירות, שבאות"לקנן". להקים בית ראשון ומשפחה, להתחיל להתבסס ולהכות שורש.

רובנו היינו בסביבות גילאי ה 30- , כשהקמנו את משגב, וגיל 60-50 נראה לנו מופלג ורחוק מכדי לחשוב עליו.חשבנו על גנים, על בתי"ס, על נוער, על חוגים, על תרבותוכד', ובנינו מערכת עם יסודות מוצקים לגילאים האלה. ידענו שצריך לדאוג להמשך, גם אם לא האמנו כמה מהר זה יגיע.והנה עברו להן כ 35- שנים מאז ייסודה של משגב, והדור המייסד הגיע לגילאים ההם ולמעלה מכך, שניבדל כולנו לחיים ארוכים, והיסודות שהנחנו טובים, אך דורשים ריענון.

בשנת 2003 קיימה המועצה תהליך לכתיבת תוכנית אב לגילהשלישי במשגב. בתוכנית הוגדרו הצרכים וכיווני הפעולה לשנים הבאות ובעקבותיה, מתוך השאיפה להתמקצע ולתת פתרונות לתושבינו בגיל השלישי, הוקמה בשנת 2004 "עמותת מרחבים לוותיקי משגב", כעמותה ציבורית הנתמכת על ידי המועצה.

עיקרי התחומים וההמלצות שבהן עסקה התוכנית והתוות הדרך, הוצאו לפועל. כך בתחום הפנאי, פיתוח תשתית מקצועיתארגונית וכו'. והיום, עם עליית תוחלת החיים ועם העלייה משמעותית במספר התושבים בגיל השלישי במשגב, הן בקרבדור המייסדים של משגב והן של הורים של תושבים המגיעים להתגורר במשגב לצד ילדיהם ונכדיהם, ולאור התמורותו המגמות החדשות בעולם ובארץ בתחום ההזדקנות בקהילה,החלטנו לעדכן ולהתאים את תוכנית האב לשינויים ולשנים הבאות.

משגב ו"מרחבים" בחרו את המתכננים שילוו אותנו בתוכניתהאב, והתהליך כבר החל ויכלול ועדת היגוי של כלל הגורמים הרלוונטיים בתוך משגב, וכן נציגי ארגונים ומשרדי ממשל הרלוונטיים, קבוצות מיקוד ביישובים ו"במרחבים", סקר צרכים ומגמות, וכנס אזורי של שיתוף ציבור.

החזון המנחה אותנו הוא להצמיח במשגב חברה רב דורית,מכילה וטובה לכל נגזרותיה. גם בתוכנית "יישוב לדורות" -התוכנית האסטרטגית של המועצה והיישובים, הובעה שאיפה כי יישובי משגב יתמכו ברב-דוריות ובהמשכיות.

היינו רוצים שתושבינו בגילאים המתקדמים ימשיכו לראות במקום הזה בית ולרצות להישאר בו, ואנו שואלים מהםהשירותים הנדרשים לשם כך, מה מהם משגב ו"מרחבים"יספקו, ואלו תשתיות יש להכין במארג היישובים והמועצה. לפני כ 6- שנים השקנו את תוכנית "קהילה תומכת" )כיוםהיא נקראת "תוכנית אבי"ב": איכות חיים וביטחון בקהילה(.במסגרתה מקבלים המנויים לחצן מצוקה וקשר למוקד רפואי,אב קהילה לסיוע בתחזוקת הבית וביקורי בית, ופעילות חברתית ותרבותית. הערכנו שבשנים הראשונות נידרש לסבסדאותה, ובהמשך היא תישא את עצמה. התברר שהצרכים עוליםבקצב איטי יותר, והמועצה ממשיכה לסבסד את התוכנית מאחר שהחברים בה מועטים. מטרתנו היא ליצור מודל ייחודישל "תוכנית אבי"ב" מותאמת למשגב, והמשלבת את השירותים הניתנים במרכז המועצה עם אלו שקיימים ושיתפתחוביישובים.

בד בבד, הוסיפו אנשי צוות "מרחבים" מיקוד לפעולתם בשנים האחרונות, ומציעים מגוון רחב של פעילויות העשרה שמתרכזות בגיל השלישי, אך פתוחות לכולם. אציין  את פעילות ה"קתדרה" שהתחילה מרעיון ומבקשות תושבים לחוגי העשרה ברמה גבוהה, ומציעה כיום מגוון רחב מאוד של פעילויות לרבות קורסים, חוגים, סדנאות וטיולים עם טוביהמנחים והמרצים בארץ, בשעות היום ובערב, בהשתתפותכ 800- תושבים.להשלמת הפעולות הללו חשבנו על מודל שונה לשירותים לגיל השלישי: לרכז אותם בבית "מרחבים" במתחם המועצה,ובצמוד למועדון הכפרי, באופן שיאפשר שילוב בין פעילויותבתיה"ס, המועצה, מרכז הבריאות, המועדון הכפרי, המרכז הקהילתי ו"מרחבים", וייצור סינרגיה והשלמה. בית "מרחבים"יאוכלס בקיץ הקרוב וכל הפעילויות יעברו אליו. המעבר למבנה החדש, בלב משגב, מחדד את האמירה שלפיה התושבים הוותיקים הם חלק בלתי נפרד ממארג החיים שלנו, הם במרכזההוויה שלנו והם אינם מהווים עניין שולי שמקומו בפאתיהרשות, כפי שקורה בלא מעט רשויות בארץ.עדכון תוכנית האב לגיל השלישי, תוכנית אנו מתחילים כיום בתכנונה, יתמקד בבניית מרחב משותף של המועצה ושלהיישובים, במתן שירותים ופעילויות לתושבינו, כך שישלימוויחזקו זה את זה. ננסה לספק במרכז החדש שירותים שבהם ישיתרון לגודל, ובמקביל לבזר ולהנגיש שירותים ליישובים, כךשיתנו מענה לתושבים שרמת הניידות שלהם נמוכה, או שישבהם יתרון לקהילה היישובית.במקביל אנו מנהלים שיחות עם יזמים המתמחים בהקמת מתחמי דיור מוגן לגיל השלישי כדי לבחון אפשרות של בניית מתחם מעין זה במשגב. בשלב זה נראה כי משגב עדיין צעירה מדי בכדי לממש רעיון זה. מספר התושבים שירצו לעבורלמתחם כזה עדיין נמוך, ואינו מצדיק כיום את ההשקעה. עלכן, כדי ליצור תנאים מספקים להתממשותו של פרויקט זהבשלב מאוחר יותר, החלטנו להקצות באזור המועצה שטחלדיור מוגן - באזור שבו שכנה אתגר בשנות ה 90- , לייעד אותולמטרה הזו, ולשמור עליו חופשי מפיתוח אחר עד אז. מבנה "מרחבים", הממוקם קרוב למתחם אתגר, ישמש בעתיד גם כמקום פעילות לדיור המוגן לכשיקום.שילוב השירותים לתושבינו בגיל השלישי במועצה וביישוביםמאפשר כיום, ויאפשר עוד יותר בהמשך, לכל מי שמגיע לגילזה להמשיך את חיו במשגב. באופן זה אנו מממשים את חזון"יישוב לדורות" הרואה רב-דוריות כאבן יסוד להתפתחותהיישובים. 

מבין 35 יישובי המועצה (וכשליש מתושביה), הם בדואים:סלאמה, כמאנה, חוסניה, ערב אל נעים, ראס אל עין ודמיידה.הבדואים מהווים חלק משמעותי בייעוד המועצה, בייחודה,בצבעוניותה וביום-יום שלה. אני מאמין שיש בשילוב ביןבדואים לבין יהודים במועצה אחת ברכה רבה לכולנו, ואפילו בשורה למדינת ישראל. במאמר זה אסקור כמה מפעולות המועצה ביישובים הבדואים בשנים האחרונות.

היישובים הבדואים שונים מהותית במאפייניהם ובצרכיהם מהיישובים היהודים. יש פער כלכלי משמעותי בין שתי הקבוצות ושוני רב בתרבות ובערכים, והמועצה ערוכה בהתאם, כדי לתמוךו לענות על הצורך.כמה מספרים: משגב מעבירה ליישובים הבדואים את כל כספי הארנונה שתושביהם משלמים, ומוסיפה עוד השתתפות משלה.ביישובים היהודיים הארנונה הממוצעת היא 463 ₪ לחודש לבית אב, ובנוסף התושבים משלמים את מיסי היישוב. ביישובים הבדואים הארנונה הממוצעת היא 250 ₪ לחודש לבית אב,כאשר אין תשלום נוסף לוועד המקומי. אחוז הגבייה ביישובים הבדואים והיהודים דומה וקרוב ל 100% . הפער נובע מהנחות בדין שהתושבים הבדואים זכאים להן על פי ההכנסה לנפש.

המועצה מעבירה לבית אב ביישובים היהודיים 1,595 ₪למשפחה לשנה, שהם כ- 30% ממיסי הארנונה ממגורים, ולביתאב ביישובים הבדואים 3,583 ₪ למשפחה לשנה, שהם 119%ממיסי הארנונה ממגורים.מערכת החינוך ביישובים הבדואים מורכבת מ 3- בתי"ס,מעשרות גני ילדים ואף ממשפחתונים לגיל הרך. בתיה"ס:יסודיים - סלאמה וכמאנה, ובי"ס מקיף אורט סלאמה. בתיה"סו הגנים מצוידים במיטב החידושים במבנים, בציוד ובמתקנים,ואנו ממשיכים להשקיע ולשדרג אותם. בתיה"ס מקבלים תמיכה משמעותית, כדי לפתוח בפני בוגריהם כמה שיותר דלתות והזדמנויות, והשטח מעיד שאנו בכוון הנכון. מדד אחד לדוגמה הוא ההצלחה בבגרות העומדת על כ- 75% )בעודהממוצע בבתיה"ס הבדואים בארץ היא 38% (. מדדים נוספים הם ההתנדבות לשירות קרבי ולאומי, אחוז האקדמאים העולהבקרב הבוגרים, ועוד.בשנה האחרונה יצאו לדרך תוכניות רבות, בשיתוף המדינה והמגזר השלישי, שמטרתן לשפר את ההוראה והנראות של כל תלמיד ותלמידה.

ביניהן:• תוכנית "אופנים": מזה 4 שנים מגיע אחת לשבוע אוטובוסמעבדה ליישובים כמאנה, סלאמה, ערב אל נעים, חוסניה וראס אל עין, ובשיתוף עם בתיה"ס היסודיים מעבירים תוכניות מדעים

• יום לימודים ארוך: אחת לשבוע מתקיים יום לימודים ארוךבכל בתיה"ס

• בנות שירות לאומי: כ- 60 בנות שירות לאומי מקבלות הכשרה מקצועית ועוזרות במערכת החינוך

• התוכנית ההוליסטית: בשיתוף רשת אורט נערך מיפוישל החוזקות ושל הצרכים של כל התלמידים בבתיה"ס,ובעקבותיו נוספו תוכניות העשרה בנושאים רבים

• התוכנית הלאומית 360 : תוכנית בשיתוף הממשלה והג'וינט לאיתור נוער בסיכון ומתן מענה טיפולי וחינוכי במטרה לתמוך ולקדם את הנוער הבדואי

• מיפוי והעברת תלמידי דמיידה ללמוד בכאוכב: בכדי לשפר את רמת הלימודים ואת הקשר בין בתיה"ס, המועצהוהתלמידים

• פעילות פר"ח: כ- 50 סטודנטים שחונכים תלמידים מבתיה"ס,כל סטודנט חונך שני תלמידים

בשונה מהיישובים היהודים, הפיתוח הציבורי ביישובים הבדואים תוקצב ברובו עד היום על ידי הממשלה. כדי להמשיך בתנופת הפיתוח בנינו בשנה החולפת תוכנית חומש ליישובים הבדואים.בתחילת החודש אישרה הממשלה את התוכנית ליישובים הבדואים בצפון בהיקף 900 מיליון ₪, פי 3 מתוכנית החומש הקודמת.התוכנית כוללת תקציבים לפיתוח היישובים והתושביםבנושאים: תשתיות, רווחה, ביטחון, תעסוקה, העצמה, חינוך,המורשת הבדואית, מעורבות חברתית ועוד. בעזרת התוכניתנמשיך ונפתח ונשקיע בתושבים וביישובים הבדואים, ונפעללצמצום הפערים. מטרתנו להביא לכך שתושבינו הבדואים ייהנו מכל מה שיש למדינה הזו להציע וירגישו חלק אינטגרלי ממנה. 

לפני כ 2000- שנה, ליתר דיוק בחודש תמוז בשנת 67 לספירה, נפלה יודפת. המרד הגדול החל כאן, ביודפת שבגליל. לכאן הגיע הלגיון הרומאי שנחת בעכו, ולאחר מצור בן 47 ימים,ולחימה עיקשת מצד היהודים שהתבצרו כאן, נפלה העיר. כאן נשבה יוסף בן מתתיהו, מפקדהגליל, שלימים הפך להיסטוריון הנודע יוספוספלאביוס.

"ואספסיאנוס גמר לעלות על יודפתלהשחיתה, בשמעו כי נמלטו לתוכה רבים מאויביו ובדעתו כי המקום הוא משגב חזקלבני הגליל". בשל הלחימה העיקשת של מגני יודפת, עברו הרומאים וטבחו בכל מי שהיה בעיר, וכפי שפלאביוס כותב: "ומספר השבויים היה אלף ומאתים, אך מספר המתים בעת הכיבוש ובמלחמות אשר היו לפניו הגיע עד ארבעים אלף".

הרומאים השאירו את המתים בשטח, ולא הרשו לקבור אותם, ורק אחרי זמן מהבאו ואספו את העצמות לבורות, וכך מצאנו אותם לאחר אלפיים שנים.

אומנם יודפת נחקקה בזיכרון הלאומי ברגעי הטרגדיה שלה, בחורבן ובהרג ההמוני, אולם לאותם רגעים קשים קדמו שנים רבות של חיים עשירים ותרבותיים.

 

 

כ 2000- שנהלאחר מכן שבנו להתגורר ביודפת וחייםחזרו לזרום כאן, ובעקבותיהם ההתיישבות החדשה בגליל. כשישבנו יחד, כל השותפים להקמת הגן הלאומי, ניסינו לחשוב מה יהיה המוטיב המוביל של האתר, ומה אנו מבקשים שתהיה החוויה שהוא יותיר בלב המבקרים: בחרנו להדגיש את החיים. את שגרת היום-יום שהתקיימה כאן לאורך מאות שנים שלהתיישבות יהודית בגליל. כמאמר שירו של זאב ז'בוטינסקי "למות או לכבוש את ההר,יודפת, מסדה, בית"ר", יש כאן הצדעה לגבורת המגנים, יש התפעמות מן האומץ ומהנחישות, אבל גם חוויה מרגשת והזדהות אנושית עם שגרת החיים שזרמה כאן, בין הסמטאות,בתוך הבתים הפרטיים, בין בורות המים, המקוואות ובתי המלאכה; התרגשות נוכח חפצים שימושיים שנשתמרו, נוכח המזוזות בפתחי הבתים והעדויות למלאכות היום-יום.

הזדמנות אמיתית לשוטט בתוך עיר שדה יהודית גלילית טיפוסית מימי הבית השני. וקיימת גם הדילמה ההיסטורית הנצחית סביב מעשהו של יוסף בן מתתיהו. בן מתתיהו בחר שלא להתאבד יחד עם שאר חבריו,ולהסגיר את עצמו לרומאים. האם בגד בחבריו או שמא תרם תרומה ראויה וחשובה להנצחתם ולהיסטוריה? האם נכון היה למרוד כנגד הממלכה הרומית עם עליונותה הצבאית המוחלטת? מהו ניצחון ומהי מפלה בראי ההיסטוריה? אלה דילמות שממשיכות ללוות ולהאיר את חיינו, ובמקום הזה הן מקבלות פרספקטיבה עמוקה ומעוררת מחשבה.

יודפת העתיקה היא מקום מפגש אהוב ומוכר במשגב: בראש ובראשונה כאתר מורשת היסטורי אך גם כאתר טבע ופנאי, במיוחד כעת, כשמפציע הסתיו וההרמתכסה בהמוני חצבים - צאצאיהם שלחצבים עתיקים שנשתלו כדי לסמן אתגבולות העיר, וגם בעת האביב כשהעיריותמשתלטות עליו.לאורך שנים אנו מקיימים כאן טקסי קבלת ספר תורה, מקיפים את הגבעה, יורדים למערות ומפליגים בדמיון. אני שמח שהמקום הופך לנגיש ומזמין לכולם, וכבר היום, מרגע שסללנו את כביש הגישה, מגיעים לכאן אלפי מבקרים ששומעים את סיפור הגבורה, ונהנים מהנופים השובים.

המועצה האזורית משגב קיבלה את שמה מהפסוק "כי המקום הוא משגב חזק לבני הגליל" בספרו של יוסף בן מתתיהו)בתרגום הישן(. משגב היא מועצה צעירהשהחלה את דרכה כחלק מתוכנית המצפים אי שם בשנות ה 80- של המאה הקודמת וכיום שומרת על ייעודה המקורי ליישוב הגליל, עם אחוז גבוה של בני נוער וילדים,ואשר שמה דגש מיוחד על חינוך, על איכות הסביבה ועל שכנות טובה. במשך שנים חלמנו לפתח את אתר יודפת העתיקה, לספר את סיפור תחילתו של המרד הגדול, ולהעמיד לדיון את השאלות הקשות, שאלות שחלקן רלוונטיות גם בימינו.

בהמשך לבחירתנו לספר את סיפור החיים ביודפת ואת התכנון הראשוני של הנגשת האתר, סללנו כביש גישה היורד מהכניסה למושב יודפת לאתר יודפת העתיקה.

להזכיר: לפני הכביש החדש ההגעה לאתר הייתה בשביל המוביל למעיינות אבליים, שביל המקיף את יודפת ממערב ומדרום ומגיע לאתר. זו דרךעפר שלא תמיד הייתה עבירה לכלי רכב רכים.עם סלילת הכביש, ובשיתוף תוכנית "תמר" לאתרי מורשת לאומיים, רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות, השגנו את התקציב לפרויקט, וסיימנו את התכנון. כיום אתר יודפת העתיק הנגיש ומשולט. אני מזמין את כל מי שטרם ביקר בו להגיע וללכתב מסלולים המסומנים, לקרוא את השלטים והכתובות, להכיר את החיים לפני המרד, ואת שקרה במרד, ולדון בשאלות שהצבנו כאן.

בהמשך אנו פועלים להקמת מרכז מבקרים שיספר על יודפת העתיקה, וכן על אתרים אחרים במשגב. מרכז מבקרים זה יהווה שער הכניסה לטיולים ולביקורים באתרים השונים במועצה.

לוח השנה תשע"ז שהוצאנו השבוע מוקדש בהערכה לדורות שחיו כאן לפני אלפיים שנים, ובהוקרה לכל משגב - ממשיכי הדרך. 

שנת 2016 הותירה חותם בכמה אירועים משמעותיים במשגב,אירועים שהשפיעו לא מעט על חיינו ושימשיכו ללוות אותנוגם השנה.

קמפוס חינוכי משגב - השנה הראשונה לפעילותם של בתיה"ס העל יסודיים - אסיף משגב, קציר משגב ועומר משגב חיזקה את התחושה שקיבלנו החלטה נכונה בזמן הנכון. התיאום בין בתיה"ס עבד היטב: המסגרות המצומצמות יותרסייעו לתחושת אינטימיות, להיכרות ולתשומת לב אישית יותר, והטיולים המשותפים והמפגש הישיר בחצר ממשיכים את הקשרים חוצי הקמפוס של כלל התלמידים והמורים. המערך הייחודי שבנינו, מערך שבו שלושת בתיה"ס חולקים את אותו מרחב פיסי נטול גדרות ומחיצות, הולך והופך למודל השראה לבתי"ס ולגופים שונים במשרד החינוך.

במבנה החדש הרווחנו כיתה נוספת בכל שכבה, כיתה אשר מאפשרת מספר קטן יותר של תלמידים בכיתה. בנוסף, משרד החינוך אישר לתכנן מבנים נוספים לבתיה"ס בהיקף של למעלהמ 5,000- מ"ר, פי 10 )!( מהאישור שקיבלנו טרום השינוי.במהלך השנה ערכנו תכנון לקמפוס ובקרוב נציג אותו לאישור משרד החינוך, לקראת תקצוב ובניית כיתות ומבנים נוספים.

השנה נתרכז בשני נושאים בקמפוס: השלמת התכנון והשגת תקצוב לבנייה ותכנון מערך המגמות שבתיה"ס יציעו, כך שכלתלמיד יוכל ללמוד במגמות שיבחר.

תרבות וספורט במשגב- השנה העשרנו את חיי התרבות במשגב במגוון אירועים נהדרים לכל הגילאים, במרכז המועצה וביישובים. פסטיבל חנוכה הביאלכאן למעלה מ 30- אירועים. האירועים נערכו בעיקר ביישובים,ונועדו לילדים ולבוגרים. יסדנו את "יומשגב" ובו עשרות הופעות ופעילויות לכל המשפחה. המשכנו את "המשגביאדה"- ליגת היישובים של משגב, ובין לבין קיימנו  אירועים רבים בספרייה, באשכול הפיס ועוד.

שדרוג משמעותי לחיינו כאן.

תוכניות החומש לצפון - אחרי שנים שבהן קופח הצפון בהשקעות הממשלה, החלטנו שלא עוד! במהלך השנה האחרונה התאגדנו - ראשי הרשויות בצפון, בדרישה שהממשלה תממש את מחויבותה לצפון. ככלשניתן לראות, הדברים עומדים לקרות. במשגב - דחפנו לקידום התוכנית בערוץ הכלל-אזורי הכולל ובהתייחסות ספציפית ליישובים הבדואים.

תוכנית החומש ליישובים הבדואים בצפון, שהכנו בהתאם לצרכי היישובים שלנו, אושרה השנה וכבר נמצאת בביצוע. התוכנית מקצה כמיליארד ₪ לקידום החינוך והתשתיותביישובים הבדואים בצפון, ובכללם כל היישובים הבדואים במשגב. בחודשים האחרונים התחלנו לקבל הרשאות תקציביות ליישום התוכנית, כולל השקעות נוספות בחינוך, בתעסוקה,ברווחה ובתשתיות.

לקראת סוף השנה גיבשנו תוכנית לכלל הצפון. התוכנית אושרה לאחרונה בממשלה תוך הבטחה להשקיע 15 מיליארד₪. במסגרת תוכנית זו התמקדתי ביצירת הבסיס לתעסוקה איכותית ומתגמלת באזורנו, ובמיוחד לפארק ההיי-טק שנבנה בפארק תעשיות בר-לב. התוכנית מקצה תמריצים למפעלים לעבור לגליל ולהציע מקומות עבודה איכותיים, ומקצה תקציבים לחינוך ולתשתיות.

את כל אלה נרגיש כולנו בשניםהבאות. שיתוף הפעולה של ראשי הרשויות וההתאגדות שלהן באשכולות הופך את התוכנית לאפקטיבית ולתכליתית במיוחד.

אירועים נוספים -  והיו עוד אירועים משמעותיים ששינו את הדרך שבה אנורואים דברים ואת הדרך שבה אנו הולכים:• גל השריפות ביישובים וברחבי המועצה שהגיע, לראשונהבמשגב, עד לצורך בפינוי יישובים.• תוכניות להקמת חוות טורבינות רוח ברכס הצפוני במשגב- שעימה נידרש להתמודד בתיאום עם היישובים והתושביםהקרובים.מקווה שגם ב 2017- נמשיך לצמוח, להתפתח ולהגשים חלומות. 

לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה שלהמחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים.

בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. ועכשיו נגלגל את הסרט לאחור ונתחיל מהתחלה. רבים מתושבי משגב מכירים היטב את האתר המכונה "מחצבת שגב".

המחצבה החלה את פעילותה בשנות ה 50- של המאההקודמת, הרבה לפני שהאזור התחיל להתפתח. המחצבה שימשה כמקור לכריית אגרגטים לענף הבנייה והפיתוח וכמקור פרנסה לתושבי היישוב שגב והכפרים הסמוכים.עם השנים, ככל שהתרחבה פעילות המחצבה, התחלנו להרגיש יותר ויותר את השפעתה השלילית, המתבטאת במפגע נופי חמור ובכמויות ניכרות של אבק המרחף באוויר ומתפשט אל היישובים הסמוכים: עצמון, רקפת, יעד, יובלים ולמרכז השירותים במשגב. הפיצוצים והרעש וזעזועי הקרקע הנגרמים מהם, אשר ליוו אתעבודת הכרייה, גרמו לנזקים לבתי התושבים הקרובים למחצבהו למטרד וחרדה בקרב רבים. אם לא די בכך, הרי שגם התנועה הערה של מובילי האגרגטים ומערבלי בטון לא תרמה לשיפור מצב הפקקים בכבישי משגב.

בשנים האחרונות התעצם הקונפליקט בין המחצבה לבין הציבור במשגב, כאשר המשך פעילותה של המחצבה מאיים על איכות החיים ובריאות הציבור ופוגע בפיתוח היישובים והמועצה. חרף זאת, ובניגוד לדרישות משגב, החלה החברה המפעילה את המחצבה לקדם תוכנית להרחבת האתר לכיוון המזרח - חרבהג'מום.

תוכנית ההרחבה הוגשה למוסדות התכנון ובכלל זה גם לוועדה המקומית משגב וזו העבירה למחוז המלצה חד- משמעית ונחרצת נגד קידום התוכנית. כתוצאה מכך, הקפיאה הוועדה המחוזית את התוכנית והיאנגנזה בסופו של דבר. היזמים לא אמרו נואש וניסו לקדם הרחבת האתר במסלול הארצי, זאת אגב עדכון תוכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה-תמ"א 14 ב', תוכנית המקודמת בימים אלה על ידי המדינה.המועצה והוועדה המקומית התגייסו במלא הכוח למאבק נגד הגזרה. הכנו מסמכי עמדה מקצועיים אשר הופצו לגורמים המעורבים בקבלת ההחלטות ולציבור. ביישובים הנוגעים בדבר הוקמו צוותים אשר קיבלו עדכונים שוטפים על כל שלב ושלב של התקדמות התוכנית. יחד עם מהנדס המועצה לאוניד מליקין ניהלנו באופן אישיאת המאבק הציבורי, בעל החשיבות האסטרטגית, לסגירת המחצבה, ובמסגרתו נפגשנו עם מקבלי ההחלטות, עם הגורמיםהמקצועיים ועם נציגי המדינה המעורבים בנושא, על מנת לגרום לגריעת האתר מתוכנית המתאר הארצית, זאת במקביל לדרישהמרשות מקרקעי ישראל לסיים את ההרשאה שניתנה למפעילי המחצבה, להפסיק את פעילות החציבה ולסלק את הציוד מהשטח, כולל מפעל הבטון. כתוצאה מהמאבק העיקש הופסקה כבר בשנת 2015 החציבה באתר. בשנת 2016 הופסקה גם פעילות מפעל הבטון והוא עומד להתפנות בתקופה הקרובה.

לפני שבוע התקיים דיון מסכם במועצה הארצית לתכנון ובנייהבמסמכי תמ"א 14 ב' ובו הוחלט לקבל את עמדת המועצהולגרוע את האתר מהתוכנית.עתה הבשילו התנאים להכנת תוכנית לשיקום המחצבה בשיתוףהציבור, ולאחר גיבושה היא תוגש למוסדות התכנון.

בשנת 1982 הוקמה המועצה האזורית משגב, וככל רשות מקומית בישראל, נקבעו לה גבולות שיפוט, המבטאים את שטח המשילות והאחריות של הרשות. 

כיתר המועצות האזוריות בארץ, שטח השיפוט של משגב כולל את רוב השטחים הפתוחים במרכז הגליל, וביניהם היערות, שמורות הטבע והגנים הלאומיים, נחלים ושטחים חקלאיים, וכמובן שטחי הישובים. בהקמת משגב נכללו בתחומה שטחים שלא היו בשיפוט של רשויות אחרות ("שטח גלילי").

ראוי לציין כי שטחי שיפוט אינם נוגעים לבעלות וככל שמדובר בשטחים פתוחים - גם לא למקור הכנסה. להיפך - תחזוקת השטחים הפתוחים והאכיפה בהם כרוכים בהוצאה ומהווים שרות שהמועצות האזוריות מספקות לכלל הציבור.
30 רשויות גובלות בנו, לחלקן גבול ארוך ומפותל, ולחלקן קטע קצר משותף. עם כולן אנו משתדלים לטפח שכנות טובה תוך הבנה של צורכיהן וראייה אזורית. עם זאת, אנו עומדים על צורכי ישובי משגב, ומייצגים ועומדים על הצרכים הללו.

במהלך השנים האחרונות החלו רשויות שכנות רבות לדרוש להעביר לשיפוטן שטחים הנמצאים כיום בתחום משגב. חלק מהבקשות מנומקות בצרכים תכנוניים כמו צורך בבניית שכונות מגורים, שטח למתקני ציבור כמו בתי ספר, בתי עלמין וכד', כאשר אין להן שטח פנוי בתחומן ואז אנו נענים בחיוב וממליצים על העברת השטחים.

 

לעומת הגישה שלנו, להכיר, להבין את הצרכים של שכנינו ולהיענות ככל שאנו יכולים, אני רואה לעיתים גישה מתעלמת וחד צדדית מכוון השכנים: הם לא טורחים להבין ולהכיר בצרכים של ישובי משגב, ובמקרים לא מעטים הם מגישים בקשות המתעלמות לחלוטין מהישובים במשגב ואז אנו, כמובן, מתנגדים.

 

אנו מנתחים כל בקשה לשינוי גבולות לגופה, תוך הצבת צורכי הישובים במשגב וצורכי הרשויות השכנות לנגד עינינו. כאשר אנו מגיעים למסקנה שהבקשה לא מוצדקת, ועלינו להתנגד לה, מתחיל תהליך לא פשוט, שחלקו ענייני וכולל ניתוחים גיאוגרפיים ודמוגרפיים של האזור בכלל ונשוא הבקשה בפרט, חלקו היסטורי ומשפטי, וחלקו פוליטי. עלינו לשכנע בתחילה את משרד הפנים בעמדתנו, ברובדי ההנהלה השונים במשרד: מהפקידות הבכירה ועד לשר, ולהמשיך בפעולה  עם משרדי הממשלה האחרים שקשורים לנושא, וכדוגמה משרד התחבורה - כאשר יש נגיעה למערכת כבישים, משרד הבריאות - כאשר יש קשר למקורות מים, קק"ל, רט"ג והחברה להגנת הטבע - כאשר יש קשר ליערות ושמורות טבע, רשות הניקוז - כאשר יש קשר לנחלים, משרד הביטחון בכל הקשור למתקנים הביטחוניים באזור המועצה, משרד החקלאות בנושא אדמות חקלאיות, וכן נעזרים באקדמיה וחוקרים בתחום כדי לבסס את העמדה שלנו גם ברמה מחקרית ואקדמאית, ועוד גופים רבים אחרים.

 

זו מלאכה מורכבת ועדינה, בה אנו מציגים את עמדתנו באופן חיובי תוך הצגת אפשרויות שונות לפתרון הבעיות שמעלות הבקשות, לא רק באמצעות העברת שטחים.


כמה בקשות לשינוי גבולות מהשנים האחרונות:

 

ביר אל מכסור:

המועצה המקומית ביר אל מכסור ביקשה להעביר שטח של כמה מאות דונמים ממשגב אליהם, שטח בו גרים תושבים שיש להם זיקה משפחתית וזיקה לשירותים לכפר. נענינו לבקשה, ושר הפנים החליט להעביר את שכונות ואעבדה וחסנייה לביר אל מכסור.

 

עראבה סיבוב ראשון:

עראבה פנו בבקשה להעביר שטחים לבניית בתי ספר וכן להקמת בית עלמין. בדקנו וראינו שאכן הם צריכים את השטחים הללו. מה עוד שהגבול הדרומי בין משגב לעראבה משונן, ולכן המלצנו להחליק את הגבול. שר הפנים נענה חלקית לבקשת עראבה והעביר להם שטחים מדרום.

 

עראבה סיבוב שני:

למרות שקיבלו שטחים בדרום העיר, עראבה פנו לאחרונה וביקשו עוד שטח במסגרת הכנת תוכנית מתאר מעודכנת לעיר. לאחר בחינת התוכניות הסכמנו ככל שמדובר בשטחים לבניה ומגורים. אבל לא הסכמנו לבקשת עראבה לקבל שטח נרחב ביותר המשתרע בין הררית לאבטליון ושמיועד להיות שטח ירוק. זאת משום שחשוב לייצר חיץ בין ישוב עירוני גדול לבין הישובים הכפריים הקטנים. נושא זה לא נסגר וסביר שנאלץ להכנס לעימות.

 

כאוכב, סיפור בהמשכים:

בשנים האחרונות כאוכב ביקשו שלוש פעמים העברת שטחים ממשגב אליהם. מדובר בשטח שאחרי תחנת הדלק שיועד לבית הספר החדש ולשטח מסחרי. נענינו לכך, ובית הספר כבר נבנה. הבקשה השלישית היתה לכוון יודפת ומעיינות אבליים. כאן שר הפנים, בהמלצת ועדת הגבולות, החליט על פשרה בה מעיינות אבליים עברו לשטח כאוכב, אבל השטחים החקלאיים הפתוחים נשארו במשגב.

 

דיר אל אסד:

המועצה המקומית דיר אל אסד מבקשים שטחים בסמוך ללבון בנימוק שהם שייכים לתושבי דיר אל אסד. מאחר ומדובר בשטחים חקלאיים ובשטחים פתוחים עמדתנו היא שהם צריכים להשאר במשגב. הבעלות של השטחים לא משתנה, ובעליהם יכולים לעבד אותם ככל שיחפצו וללא מגבלות.

 

מג'ד אל כרום:

המועצה המקומית מג'ד אל כרום מבקשים שטחים במספר מקומות: שטח בסמוך לפארק תעשיות בר-לב, ושטח בסמוך לכביש ההולך למחנה הצבאי מצפון לצומת גילון. בשיחות עם המועצה הבענו נכונות לגבי השטחים בחלק הצפוני המיועדים לבנייה והרחבת הישוב, אך הבענו הסתייגות לגבי השטחים הסמוכים לבר-לב, המיועדים להרחבה עתידית של אזור התעשייה.

 

סח'נין סיבוב ראשון ושני:

בתחילת שנות האלפיים סח'נין הגישו בקשה להעביר שטח של כ- 8,000 דונם ממשגב אליהם. לאחר דיונים רבים ועדת הגבולות שמונתה אז המליצה להעביר לסח'נין שטח של כ- 1,700 דונם. משגב אז הסכימה, אבל סח'נין דחו את ההמלצה.

לאחר לחצים רבים של סח'נין, לאחר כעשר שנים שר הפנים מינה ועדת גבולות שניה, שחזרה ודנה, והגיעה להמלצה דומה. לפני כשנה שר הפנים אימץ את ההמלצה, שקבעה את הגבול בין סח'נין למשגב בכביש 805 עוקף סח'נין בצפון.

 

סח'נין סיבוב שלישי:

לאחרונה נודע לנו שבמסגרת הכנת תוכנית מתאר לסח'נין, העיר דורשת לשנות את תוואי כביש 805 כך שבמקום להתחבר לצומת תרדיון, ימשיך ויעבור בכניסה ליובלים ויתחבר בצומת יובלים. עמדתנו היא שזה תוואי גרוע ליובלים ולתרדיון, ולכן לא נסכים לו, ונעשה הכל שהתוואי המאושר כיום יממומש, ולא התוואי המוצע החדש.

 

טמרה:

לעיר טמרה שטח שיפוט ענק - כ- 30,000 דונם. למרות זאת, טמרה דורשת להעביר כביש גישה דרומי-מזרחי שיעבור עשרות מטרים מהבתים במצפה אבי"ב. אין זה נכון תכנונית להעביר כביש רחב המשרת עיר של עשרות אלפי תושבים בצמידות לישוב כפרי קטן. מה עוד שיש לטמרה אפשרות לכביש דרומי שיעבור ממערב למצפה אבי"ב ויחבר אותם דרומה. אנחנו עושים כל מה שהחוק מאפשר להביא לתכנון שיתחשב במצפה אבי"ב.

 

ראמה:

סיבוב ראשון: שטחים על הר כמון הצמודים לישוב כמון - בסמוך לכמון ומעל הגן הלאומי צלמון היו שטחים ללא שיפוט ("שטח גלילי") אשר ראמה, כרמיאל ומשגב טענו שהם צריכים להיות אצלם. לאחר בדיקה, שר הפנים החליט לשייך את השטחים הללו למשגב.

סיבוב שני: המועצה בראמה מבקשת להעביר לשיפוטה שטחים חקלאיים מצפון לראס אל עין. אנו מגבשים בימים אלו את עמדתנו, שסביר שתאמר ששטחים חקלאיים צריכים להשאר בשיפוט המועצה האזורית.

 

עילבון:

עילבון, הנמצאת ממזרח למשגב ומתחת להררית, ביקשה להעביר לתחום השיפוט שלה שטחים במזרח בקעת בית נטופה, ומהצד המערבי של כביש 806, אזור המוגדר כשמורת נוף. עמדתנו היא שעל עילבון לנצל קודם את השטחים הנמצאים ממזרח לכביש 806 לפני שיחצו אותו ויהפכו אותו לכביש פנימי בתוך הכפר.

 

כפר מנדא:

למרות שכפר מנדא מרוחק יחסית מישובי משגב, ולו שטח גדול במערב בקעת בית נטופה, הם ביקשו שטחים הסמוכים לדמיידה, בנימוק ששטחים אלו נמצאים בבעלות תושבי כפר מנדא. התנגדנו לבקשתם מאחר והשטחים הם חקלאיים ולא מיועדים לפיתוח, הם רחוקים מאוד מכפר מנדא, וכל זכויות בעלי השטח נשמרות.

 

סיכום

כל בקשה לשינוי תחומי שיפוט המגיעה אלינו נבדקת לגופו של נושא. אנו בוחנים ומתחשבים בצרכים ובדרישות של שכנינו, ויעידו על כך ההסכמות אליהן אנו מצליחים להגיע בלא מעט מהמקרים. עם זאת, אנו עומדים על הצרכים והדרישות של ישובי משגב, ועושים הכל כדי להביא לתוצאה שתהיה מקובלת על הישובים והמועצה.

אנו עוסקים בנושאים רגישים וטעונים, וניגשים אליהם ברגישות ובנחישות המתבקשים. הנושאים הללו מעסיקים אותנו לא מעט, כולל פגישות רבות עם משרדי הממשלה והשכנים במטרה להגיע להבנות שיכבדו את כולם. כאשר יש נכונות מצד שכנינו להגיע לפשרה תמיד הצלחנו. אנחנו תמיד חותרים לגישור הזה. לא תמיד אני מרגיש בנכונות הזו אצל הצד השני.