http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

הופכים את בקעת בית הכרם לעמק תפארת

הפורום האזרחי להצלת בקעת בית הכרם

סיכום צוות תכנון

סיכום פגישת צוות תכנון של הפורום למען בקעת בית הכרם
נוכחים:
עבד, שאקר, ג'ון, חנה, חנן ועזרא.                                28/07/2010
            נעדרו: יוסי ורונית
                                            


כללי

צוות התכנון פועל בשלושה תתי צוותים:
תת צוות תוכניות מידיות (הבקרה על תוכניות לביוב ופסולת)- חברים: רונית, חנן, יוסי 
תת צוות תוכניות לטווח ארוך- חברים: עבד, עזרא, שאקר, ג'ון
תת צוות לקידום "אגן ירוק" (
לטיהור מי ביוב בערוץ נחל שגור)- חברים: חנה וחנן
אופן העבודה:
+   הכוונה שתבוצע עבודה משותפת ומתואמת של שלושת תתי הצוותים. התיאום יבוצע קודם כל בפגישות הצוות (הכוונה שהן יהיו תלת שבועיות). בנוסף יועבר מידע שייאסף ברמת תתי הצוותים לכל חברי הצוות. לפגישות  ופעילויות שיקבעו ברמת תתי הצוותים יוזמנו, ויגיעו לפי יכולתם, חברי הצוות.
+   תהליך סכ"ד והפצתם עודכן: עזרא יוציא סכ"ד טיוטא לעבד שיפיץ אותו לקבלת הערות. לאחר שילוב ההערות יועבר הנוסח להערות אחרונות של עזרא ויופץ בסוף ע"י עבד לכל הפורום וכן לבלוג האינטרנט.

דווחים ודיון
כללי-
+ לסיכום הפגישה מצורפת תוכנית העבודה השנתית המעודכנת של צוות התכנון.
+ מתוכננת פגישה של נציגי הפורום והקואליציה עם אימן סיף ל-19/8.
חנה-

+הציגה  אפשרות שנפתחה להתחלת קידום נושא הטיפול בנחל מול רשות ניקוז גליל
  מערבי.

+חשוב שהמועצה תהיה מעורבת בנושא מראשיתו . בהתאם לכך שאקר  יבדוק אפשרות
  לפגישה להצגת הנושא במועצה.

שאקר-

+ סוכם כי שאקר יתחיל לקדם מהלך של תמיכה ציבורית ומוסדית בנושא טיפול בנחל.
+ שאקר הציג את כוונתו לגייס לפחות עשרה פעילים לפורום מהיישוב רמה.
+ שאקר יעביר לג'ון (תוך שבוע?) נתוני נ"צ של המעיינות בבקעת בית הכרם.
+ שאקר יכין ויוביל כעשרה טיולים לצוות, פעם בחודש, שמטרתם הכרת
   בקעת בית הכרם.
+ בפגישת הצוות הבאה יציג שאקר פירוט נוסף של מבנה ותוכן הפרוגראמה.

ג'ון-

+ גון ינסה להביא תוכניות מפורטות בנושאי הביוב והרכבת למפגש הבא.
+ סוכם כי שאקר יכין טבלה של נ"צ של המעיינות בבקעה וג'ון יעלה אותם על מפה.

חנן-
+ הדגיש כי צריך לפעול להשגת מקורות תקציביים להכנת תוכניות בידי בעלי מקצוע.
+ יתאם פגישה עם עו"ד של אדם טבע ודין בעזרת עבד.

עבד-
+ החל לפעול לבחינת השגת מקורות כספיים לקידום תוכניות.
+ מקדמים רעיונות בשיתוף עם עזר מנכ"ל צליל.
+ דווח בשם יוסי כי הוא מקדם פגישה עם עדי אלדר בזמן הקרוב, כפי שסוכם
   בפגישה האחרונה בכרמיאל עם דוד מלכה.

 עזרא-
+ דווח על הפגישה החיובית בעירית כרמיאל.
+ הוצגה התוכנית השנתית של צוות התכנון והמבנה המוצע לפרוגראמה לבקעת בית-
   הכרם, כפי שסוכמו בכנס נצרת - לקבלת הערות חברי הצוות.    ראה נוסח מעודכן
   בהמשך.


סיכומים לביצוע

א. הפגישה הבאה
-             נקבעה ליום ה' 16/09/2010 אצל ג'ון  ב-19:00.

ב. סיכומים לביצוע מפגישות קודמות-מעודכן
+ סוכם להיפגש עם אלכס פלד במשרדו לאחר פגישת ייעוץ עם יועצ/ת משפטי/ת מ"טבע
   ודין"- באחריות חנן.
+ הצגת תוכניות האב ותוכניות המתאר ותוכניות רלוונטיות  לקידום בקעת בית-
   ג'ון
(התבקש להביא תוכניות נוספות)       לפגישה הבאה.    ראה בהמשך.
+ תיאום פגישה עם איש ההנדסה של מג'דל כרום.
   שאקר,   יבוצע במסגרת מהלך כולל להשגת תמיכה בנושא הטיפול בנחל.
+ הצגת תכנית האב של נחל חילזון שנערכה על ידי יעד אדריכלים.
    חנה
+ הצגת תמ"א 22
תוכניות הייעור ותוכנית הרכבת ואם יש, תוכנית ביוב מפורטת.
   ג'ון,                                                          בפגישה הבאה. מעודכן.
+
הכנת פרוגראמה וחומר רקע לתכנית אב לבקעת בית הכרם מטעם אזרחי הבקעה
    בשיתוף רחב של גורמים.
   שאקר.                                             עד סוף שנת 2010.
+ הצגת העבודה על המעיינות בבקעת בית הכרם.
   שאקר.                                             בפגישת הצוות הבאה.

ג. סיכומים מהפגישות הקודמות שבוצעו, מאז הפגישה האחרונה
+ הצגת פעילות צוות התכנון בפני כלל הפורום.
   עזרא. בוצע בכנס בנצרת.
ד. סיכומים חדשים לביצוע
+ קביעת פגישה עם טובי אלפנדרי ומוסטפא אבו-רמי יו"ר "שכנים" עם נציגי צוות
   התכנון במטרה לקדם שיתוף פעולה בהכנת פרוגראמה וחומר רקע של האזרחים
   לבקעת בית הכרם, וכן
לקידום משותף- של תוכנית אב  לבקעת בית הכרם  ולנחל
   סג'ור.
   עבד וחנה-                                         עד לפגישה הבאה.                      
+ סוכם לזמן פגישה של נציגי צוותי התכנון ותאום עם הרשויות עם עדי אלדר,
    יוסי.                                      יתאם פגישה בימים הקרובים.
+ גיוס לפחות עשרה פעילים/פעילות לפורום מהיישוב רמה.
   שאקר.                                    עם תחילת שנת הלימודים?
+ הכנת מפה של מרחב בקעת בית הכרם (
אגן ניקוז בקעת בית הכרם),
    ועליה מיקום המעיינות בבקעה.
   נתונים משאקר, מפה מג'ון.        עד 15/8/2010
+ תכנון וביצוע טיולים להכרת בקעת בית הכרם. טיול בחודש.
   שאקר בסתיו אחרי החגים.                           
+ הצגת פירוט נוסף של מבנה ותוכן הפרוגרמה.
   שאקר.                                    במפגש הבא של צוות התכנון.


התוכנית השנתית של צוות תכנון לשנת 2011
בהתאם לסיכום כנס נצרת ועדכוני הצוות  (28/07/2010)


א-    הסעיפים בתוכנית השנתית                                   .

   תת צוות פרויקטים מיידיים-
+ קידום תוכניות לביוב ולפסולת ומעקב גם אחר תוכנית הרכבת לכרמיאל
+ בדיקת המצב המשפטי של ניהול נושא הביוב בבקעה בעבר.
 
   תת צוות תכנון לטווח ארוך
+ מציאת אנשים ומוסדות שיעזרו ושישיגו מימון הדרוש למימוש פרויקטים בעתיד.
   בשלב זה כבר ניתן לחשוב על התוכנית הרעיונית, לתוכנית סילוק פסולת, ולתוכנית
   תחבורה ציבורית. ואולי "אגן ירוק".
   פעילות בשיתוף והובלת הקואליציה.
   כיום מתוכננת פגישה עם אימן סיף, וכן ננסה להיפגש עם בכירים ברשות המים.
+ הכנת פרוגראמה וחומר רקע לבקעת בית-הכרם,
   בשיתוף הציבור ובשיתוף וייעוץ מאנשי תכנון מקצועיים. ראה עוד בהמשך.
+ מאמץ ליצירת שיתוף פעולה עם המוסדות והציבור בכרמיאל, בשיתוף עם
   הקואליציה ועם צוותים אחרים בפורום.
+ מאמץ לשילוב פעילות עם צוותי מתכננים כמו "שכנים" ואם לא יסתייע
   אז "מקום".

   תת צוות "אגן ירוק"
+ בדיקת היתכנות למימוש השיטה בתעלה לאורך הכביש מול מג'ד אל-כרום.
+ קידום הסכמות לביצוע וקידום תכנון ומימוש.

   כללי
+ פעולות בשיתוף צוותים אחרים בפרום, למשל צעדת מעיינות .
+ תמיכה ומתן הזדמנות לתאגיד "מי הגליל", כל זמן שיימצא ראוי לכך.
+ המשך פגישות הצוות התקופתיות והשכלול התוכניות במשך השנה.
+ השתתפות בפעילויות הפורום.


ב-מבנה הפרוגראמה          (עדכון אחרון 31/7/2010 )  
הכנת חומר רקע ופרוגראמה  לתכנית פיתוח בר קיימא של בקעת בית הכרם על ידי אזרחי הבקעה.
עריכת  התוכנית באחריות שאקר

חלק א':     רקע  - תיאור המצב הקיים
פרק 1:          סקירת רקע כללית של בקעת בית הכרם
                    הגדרת תחומי בקעת בית הכרם- מרחב ההתייחסות של התוכנית.
                    סקירת נושאים: גיאולוגיה, תושבים, שימושי קרקע, מים,
                   יחסי יהודים ערבים, יישובים וכד'.

פרק 2:          בעיות ופרויקטים קיימים בבקעה וסטאטוס הטיפול בהם
                   להכנה רצוי ביותר לשתף אנשי תכנון כיועצים.
                    הפרק יבוצע גם על-בסיס החוברת "מיפוי מפגעים סביבתיים בלב הגליל"
                    (לורנס  וקולברג, 2010).
                   בעיית הביוב- והתוכנית לפתרונה
                   בעיות הפסולת- והתוכנית לפתרונן
                   תוכנית הרכבת הכבדה לכרמיאל ותוכניות תחבורה ציבורית לישובים
                    שבילי הליכה ואופניים קיימים בסביבת כרמיאל
                   תוכנית התיירות כרמיאל-משגב

 

חלק ב:      חזון האזרחים לבקעת בית הכרם:
פרק 3 :         חזון פורום האזרחים היהודי-ערבי למען בקעת בית הכרם
                   + פיתוח בראיה ארוכת טווח של בקעת בית-הכרם וסביבתה
                        כשער הגליל.
                   + הבקעה תהווה אזור איכותי, אסתטי ותפקודי למען כל תושביה
                      וקהילותיה ולכל המבקרים באזור.
                   + התושבים בבקעה חיים בקיום משותף, תוך שמירה על ערכים
                      של כבוד לזולת, אהבה לאדם ולמרחב הסובב.
                   + נשמרים אתרי המורשת בבקעה, לטובת הדור הנוכחי ולטובת 
                      הדורות הבאים
                    + החזון ימומש באמצעות קידום, אישור ויישום של תוכנית אזורית
                     (בת-קיימא) בשיתוף הציבור

פרק  4:          ריכוז חומר רקע מתוך הידע המקומי של אזרחי הבקעה
                     כולל אתרי טבע נוף ומורשת במרחב הבקעה :
                     נקודות תצפית ונוף: תצפיות מהמצוקים, (תמונות)
                                                 תצפיות מבקעת מגדים מדרום לכביש 85 צפונה.
                                                 תצפיות ליליות מרהיבות מההרים
                     מעיינות בבקעה:      20 המעיינות
                     מבני מורשת:
                     בוסתנים, פינות נוי ונופש: ביישובים ובסביבתם
                     קניון בקעת בית-הכרם:
                    מטעי הזיתים

                     נחל שג'ור
                             אתרים מיוחדים באזורים הבנויים:
                   התוואי הנשמר על-פי חוק לצד מסילת הברזל המתוכננת:
                   מתחם הריחוף במצנחים בראש הר כמון
                   קרבה לערכים  חשובים:  למשל חיבור לשביל ישראל

                   אירועי תרבות ואמנות ייחודיים: אירועים משותפים יהודים-ערבים
                   צרכני ספורט עממי: הליכה, ריצה, רכיבת אופניים, רכיבת סוסים                                                                       


פרק  5:
        הצעת רעיונות חדשים לפיתוח ופרויקטים מיוחדים  (דוגמאות)
                  
         
          שיקום נחל סג'ור באמצעות אגן ירוק.
                   שבילי נופש וספורט:
                             שביל המעיינות
                             שביל ספורט על-בסיס תוואי הרכבת מכרמיאל לצומת גילון
                             שביל המצוקים- מעל לכפרים, אולי גם טיפוסי צוקים וסנפלינג
                   תחבורה ציבורית, רצוי בשיתוף כרמיאל:
                             בתוך הכפרים הערביים וביניהם לתחנת הרכבת

                    גנים ושטחים פתוחים:
                             גני שעשועים בוסתנים ופינות ישיבה ציבוריות במגרשים                                  פנויים בתוך הכפרים
                   ייעור ובוסתנים: באזורים  שאינם מיועדים לבניה וימצאו מתאימים
                             לייעור ונטיעות
                   פיתוח תיירות צימרים
                   רעיונות למוקדי תיירות כלכליים ומסחריים.
                   ועוד

פרק 6 :         סיכום מסקנות והמלצות לגבי המשך התהליך


הערה:
         הכוונה להציג את המסמך אשר ייערך על ידי שאקר ויוכן על ידי חברי
                   הצוות בשיתוף הפורום ואזרחים בבקעה, בפני גופי ממסד ועמותות של
                   מתכננים בכוונה להשיג תמיכה ומימון להכנת תכנית אב לטיילות ,
                   תיירות ופיתוח בר קיימא  בבקעת בית הכרם.                 
 

1416 צפיות