http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מבקרים במשגב

יומן הביקורת הפנימית

הביקורת הפנימית כמנוף לתרבות ארגונית המקדמת יעילות, אפקטיביות ומצוינות.

הביקורת הפנימית כמנוף לתרבות ארגונית המקדמת יעילות, אפקטיביות ומצוינות 

1. רקע

הביקורת הפנימית במועצה האזורית משגב מתנהלת בהתאם לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 47) תשס"ז-2007, אשר הרחיב את חובת מינוי המבקר הפנימי למועצות האזוריות.

התיקון נכנס לתוקף ב- 8.1.2008. (יצוין כי חובת מינוי מבקרים קיימת משנת 1971 בעיריות ומשנת-1997 במועצות המקומיות), ובהתאם ל"חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992", בהם הוגדרו הסמכויות, התפקידים ונוהלי עבודת המבקר הפנימי.

 הביקורת הפנימית משמשת גם ככלי ניהולי ממדרגה ראשונה להנהלת המועצה ועובדיה.

הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ולמען הארגון. רק בחיזוק מעמדה והתייחסות, הלכה למעשה, לממצאי הביקורת והמלצותיה, ניתן להוביל לארגון מועיל, תוך הטמעת תקני החיסכון, הסדירות, היעילות, האפקטיביות וטוהר המידות בקרב כל חלקי הארגון וגורמיו.

תפקידה המרכזי של הביקורת הפנימית לעסוק, בעיקר, במכלול של פעילויות, בנושא מקיף, או בתהליכים שלמים.  בדרך זו תבטיח לעצמה הביקורת מבט כולל, ראייה מערכתית והוליסטית מעמיקה ורב ממדית על עבודת הרשות, ותוכל להגיע לממצאים משמעותיים ולהמלצות מאוזנות, יעילות ופוריות לטווח הארוך של עבודת הרשות. בדרך זו מקומה ומעמדה של הביקורת יתחזק ותהווה גם כלי ניהולי אפקטיבי להנהלת הרשות. בנוסף, עלינו לזכור שהביקורת הפנימית הינה מנוף לקידום תרבות אתית בארגון כבסיס ותשתית למינהל תקין.

2.       הגדרת הביקורת הפנימית (Internal Audit Activity) 

הביקורת הפנימית נערכת על פי הסטנדרטים לעיסוק מקצועי בביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים, אשר מטילים על הביקורת הפנימית חובות ותפקידים ייחודיים לה, שהם בדיקת תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על החוקים, ניהול תקין, טוהר המידות, חיסכון ויעילות.

3.       מאפייני עבודת הביקורת ברשות המקומית

 • 3.1. הביקורת שואפת בדרך כלל לעסוק במכלול של פעילויות, בנושא מקיף או בתהליכים שלמים, ולא רק בבדיקות נקודתיות. בדרך זו, ניתן להבטיח שהביקורת תיעשה מנקודת מבט כוללת, מעמיקה ורב -ממדית על עבודת הרשות. כך תוכל הביקורת להגיע לממצאים משמעותיים ולהמלצות נרחבות, מאוזנות, יעילות ופוריות לטווח הארוך של עבודת הרשות.
 • 3.2. עבודת הביקורת שואפת להיעשות תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים המבוקרים, במהלך כל שלבי הביקורת, כולל תיאום לוח הזמנים.
 • 3.3. אף גיבוש ההמלצות עצמן, נעשה, ככלל, תוך דו-שיח עם היחידות המבוקרות, בהנחה שבדרך משותפת זו יבואו ההמלצות לכלל יישום וביצוע מלאים ומהירים יותר.
 • 3.4. עבודת הביקורת שמה דגש על יישום המלצות הביקורת ועל תיקון הליקויים, תוך כדי ביצוע עבודת הביקורת.
 • 3.5. שמירת שמם הטוב של עובדי היחידות המבוקרות ומנהליהן הוא עיקרון חשוב של עבודת הביקורת. עקרון זה נשמר הן באמצעות מתן זכות התשובה והשכנוע לכל מבוקר, לפני סיכום הממצאים, ובוודאי קודם לפרסום דוח הביקורת, והן באמצעות ניסיון לכלול דברי הערכה לפעילות המבוקר ולמסירותו.
 • 3.6. עבודת המבקר היא כלי חשוב שיש בו כדי לסייע לנבחר בתפקידו כבקר ציבורי של עבודת הרשות. באותה מידה, תמיכתו של הנבחר במבקר וגיבויו היא יסוד חשוב ביכולת הפעולה הבלתי-תלויה והבלתי-מושפעת של המבקר.

במועצה אזורית משגב קיימים 3 מנגנוני ביקורת פנימית על פי חוק, להם תפקידים וסמכויות שונות: מבקר פנימי, ועדה לענייני ביקורת וועדות ביקורת ביישובים.

4.        מבקר הפנים, סמכויות ותפקידים

תפקידי המבקר מוסדרים בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות:

 • 4.1. לבדוק אם פעולות הרשות ככלל, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה נעשו כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • 4.2. לבדוק את פעולות עובדי הרשות, הגופים הנסמכים לרשות ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים באותו גוף תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.
 • 4.3. לבדוק אם מקוימות ההוראות המחייבות את הרשות המקומית.
 • 4.4. לבדוק את פעולות הרשות, כפרט, ואף את פעולות חברי המועצה.
 • 4.5. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל, הנהוגים ברשות, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • 4.6. לבדוק את ניהול הנכסים וההתחייבויות של הרשות, ובכלל זה לבקר את הנהלת חשבונות הרשות ולבדוק את דרכי החזקת כספי הרשות, שמירת רכושה ואחזקתו מניחות את הדעת.
 • 4.7. לבדוק אם ההחלטות ברשות נתקבלו על פי נהלים תקינים.
 • 4.8. לבדוק אם תוקנו הליקויים בניהול ענייני הרשות שעליהם הצביעו המבקר, מבקר המדינה, או רואי החשבון מטעם אגף הביקורת במשרד הפנים.
 • 4.9. ביקורתו של מבקר הרשות תעשה גם לגבי כל מפעל ותאגיד, מפעל, מוסד,קרן או גוף, אשר הרשות משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם. כל אלו יקראו "גוף(עירוני) מבוקר". תאגידים עירוניים הם בכלל הגדרות אלו.

5.        הבטחת מעמדו העצמאי של המבקר

 • 5.1. מבקר הרשות הוא שמכין ומגיש, במסגרת הכנת התקציב הכללי לרשות, לראש הרשות מידי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן.
 • 5.2. ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן, כפי שהגיש אותן מבקר הרשות, במסגרת דיוני התקציב השנתי.
 • 5.3. מבקר הרשות הוא הקובע את תוכנית עבודתו השנתית את נושאי הביקורת, ואת היקף הביקורת,בהתאם לשיקול דעתו העצמאי. תוכנית העבודה תתבסס גם על סקר סיכונים שיבוצע ברשות המקומית. עם זאת, תוכנית עבודתו תושפע מדרישת ראש הרשות לבקר עניין פלוני וכן מדרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים שיטופלו מדרישת הוועדה לא יעלה על 2 נושאים לשנת עבודה.
 • 5.4. המבקר הוא שיקבע, על פי שיקול דעתו, את דרכי עבודתו לביצוע הביקורת ברשות המקומית ובגופים עירוניים מבוקרים, לרבות הסתייעות בייעוץ ובמומחים חיצוניים.
 • 5.5. המבקר הוא המוסמך בלעדית לקבוע אילו מסמכים ומאגרי מידע יועמדו לרשותו לצורך ביקורת, זאת בכפוף למגבלות החוק, העוסק במידע חסוי על פי דין.

6.       המצאת מסמכים וכל מידע נדרש

 • 6.1. ראש הרשות, סגניו, חברי המועצה ועובדי הרשות, חברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר,ימציאו למבקר על פי דרישתו כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או הסבר שיבקש, בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
 • 6.2. למבקר הרשות או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה,לצורך ביצוע תפקידו,לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של הרשות או של המשרתים את הרשות או של גוף עירוני מבוקר.
 • 6.3. לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר הרשות ויהא רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת הרשות או כל ועדה מוועדותיה, או כל ועדה של גוף (עירוני) מבוקר. בישיבה שאינה סגורה, רשאי המבקר להיות נוכח אף באמצעות עובד מלשכתו.

7.       דיווח על ממצאי הביקורת לציבור

 • 7.1. הדיווח לציבור יעשה רק לאחר ניסוחו הסופי של דוח הביקורת ולאחר שתהליך הביקורת הסתיים בקבלת הערות המבוקרים לטיוטת דוח הביקורת ובהתאם לשלבי הדיון בדוח הביקורת ובהמלצות המבקר. הדיווח ייעשה בידי ראש הרשות, הוועדה לענייני ביקורת ומועצת הרשות, במועדים הקבועים בחוק.
 • 7.2. המבקר הוא "נאמן הציבור". הציבור הקורא את הדוחות, אם באופן ישיר ואם באמצעות מתווכים שונים כגון: אתרי האינטרנט, הוא ללא ספק מ"לקוחותיה" העיקריים של הביקורת ברשות המקומית.תהליך זה מקדם משמעותית את השקיפות הציבורית.

8.       ועדה לענייני ביקורת

 • 8.1. חובת הקמת הוועדה, בעקבות התיקון לפקודת המועצות המקומיות, החל גם על המועצות האזוריות, מחויבות כל הרשויות לסוגיהן להקים ועדה מיוחדת לענייני ביקורת. הוועדה נקראת בשם זה, שכן מבקר המועצה הוא המבצע הלכה למעשה את הביקורת, והוועדה דנה בדוחות הביקורת שלו ובדוחות ביקורת אחרים.
 • 8.2. מסגרות הפעולה של הוועדה, הוועדה לענייני ביקורת תדון ותטפל בדוחות הבאים ובמשתמע מהם:
 • 8.2.1. כל דוח של מבקר הרשות המקומית.
 • 8.2.2. כל דוח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על פעילות הרשות המקומית.
 • 8.2.3. כל דוח ביקורת של משרד הפנים ועל הרשות המקומית.
 • 8.2.4. כל דוח ביקורת אחר על הרשות, שהוגש לפי כל דין.
 • 8.2.5. מעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
 • 8.2.6. הגשת סיכומים והצעות למועצה, כמפורט להלן.

8.3. הרכב הוועדה

בוועדה לענייני ביקורת יהיו חברים רק נבחרים מבין חברי המועצה. לא יהי חברים בה ראש הרשות וסגניו וחברי ועדת הנהלה.

מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה. הרכב הוועדה לא יכלול אדם המכהן כיושב ראש ועדת הכספים, כיושב ראש ועדת מכרזים או כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.

 • 8.4. עבודת הוועדה לענייני ביקורת

מלאכתה של הוועדה לענייני ביקורת כרוכה ברגישויות אישיות וציבוריות כאחת. היא עשויה להניב תוצאות חיוביות לעבודת הרשות המקומית או לגרום לתוצאות שליליות והרסניות. על כן, עבודת הוועדה חייבת להתבסס על לימוד מדוקדק של החומר המוגש לה ועל בדיקה מעמיקה ומושכלת של העובדות. אמינות והיעדר פניות אישיות או פוליטיות, אומץ לב ציבורי ודבקות במטרות של מינהל תקין,יעיל ואמין, יעניקו לוועדה תוקף מוסרי ועוצמה בביצוע בקרה ציבורית נאותה ומקדמת.

9.       וועדות ביקורת בישובים

 • 9.1. בתיקון שנעשה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשס"ד 2004, שונו ההוראות להתנהלות הוועד המקומי וסמכויותיו. בעוד שעד לתיקון הצו לא היה וועד מקומי חייב במינוי וועדת ביקורת, לאחר תיקון הצו חלה חובה למנות וועדת ביקורת לכל וועד מקומי, בחירת הוועדה מתבצעת ע"י המועצה.
 • 9.2. החל מינואר 2005 חייבת בכל ישוב לפעול וועדת ביקורת, הממונה ע"י מליאת המועצה.
 • 9.3. כל תושבי הישוב (חברי אגודה או תושבים הגרים בשכירות),מעל גיל 18 רשאים להציג מועמדותם לוועדת הביקורת, בתנאי שהכתובת המופיעה בתעודת הזהות שלהם הינה כתובת הישוב.
 • 9.4. חברי וועדת הביקורת אינם יכולים להיות חברי או עובדי הוועד המקומי.
 • 9.5. מספר חברי וועדת הביקורת: 3-5 חברים.
 • 9.6. וועדות הביקורת אמורות לבקר את פעילות הועד:
 • 9.6.1. תבדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל כדין.
 • 9.6.2. תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר.
 • 9.6.3. תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורת קודמות.
 • 9.7. החוק מקנה לוועדת הביקורת לקבל מהוועד המקומי כל מסמך ולברר כל עניין, לקבל תשובות מחברי הוועד ועובדי הוועד המקומי,כפוף לצנעת הפרט ולמגבלות משפטיות אחרות.
 • 9.8. הגשת הדו"ח- וועדת הביקורת צריכה להשלים טיוטת דו"ח ביקורת תוך 3 חודשים לאחר סיום השנה הקלנדרית דהיינו,לגבי שנת 2009 עד 31/3/2010.
 • 9.8.1. לאחר התייחסות הוועד המקומי בתוך 30 יום, תדון וועדת הביקורת בהערות הוועד המקומי ותערוך את דוח הביקורת הסופי.
 • 9.8.2. בתוך 5 חודשים מתם כל שנה דהיינו עד ה-31/5/2010, תמציא וועדת הביקורת לידי הוועד המקומי, ראש המועצה ולידי הועדה לענייני ביקורת במועצה את דו"ח הביקורת הסופי.
 • 9.8.3. דו"ח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה.
 • 9.9. תפקידי וועדת הביקורת- תפקידי וועדת הביקורת מקבילים למבקר הפנימי בתאגיד, בהתאמה:

•9.9.1. כל נושא בו מטפל או אמור לטפל וועד מקומי נתונים לביקורת (הנטייה של וועדות הביקורת היא, לרוב, לטפל בנושאים כספיים,למרות שקיימים נושאים רבים אחרים הראויים לביקורת בתחומי הארגון והמנהל התקין).

 • 9.9.2. ביקורת החשבונות של הוועד המקומי ניתנת לרואה חשבון של הוועד. במסגרת תפקידו מחווה דעתו רואה החשבון על תוצאות הכספיות של הוועד ועל רמת הנאותות של הפעילויות הכספיות. רואה החשבון אינו מחווה דעה על דרך ניהול הוועד,על הניהול הכספי ועל מידת היעילות הכספית של הוועד המקומי, זהו תפקידה של וועדת הביקורת ביישוב.

בטוחני, כי רק על ידי שיתוף פעולה בין המבוקרים לבין המבקר נוכל להצעיד את המועצה האזורית משגב להשגת מטרותיה, בדרך חסכונית, יעילה ואפקטיבית תוך שמירה על טוהר המידות.

על כולנו לשאוף לא רק להיות טובים, אלא התפקיד של כולנו לשאוף למצוינות בכל תחומי העשייה של המועצה ולרווחת תושבי היישובים.

בכבוד רב,

דודו דהן

מבקר מ.א משגב

 dudu@misgav.org.il

1722 צפיות
תגובה אחרונה ב-13/05/2009 09:06:18 מאת א.