http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מבקרים במשגב

יומן הביקורת הפנימית

ועדות ביקורת ביישובי המועצה האזורית משגב

 • 1. כללי

עם סיומה של מערכת הבחירות במועצה אזורית משגב, ובחירתם של חברי מועצה חדשים לקדנציה של 5 שנים, נדרשים הוועדים המקומיים להעביר לאישור חברי המליאה את רשימות חברי ועדות הביקורת ביישובים. חשיבותה של ועדת ביקורת מתפקדת ביישוב הינה בראש ובראשונה אינטרס של היישוב עצמו כפי שיפורט בהמשך. בפרויקט "ישוב לדורות" בפרק הדן ב"משילות" עולה הצורך במנגנון ביקורת יעיל ואפקטיבי ברמת הישוב כחלק אינטגראלי מניהול הישוב באופן תקין ובשקיפות מרבית.

 • 2. מקור הסמכות החוקית של ועדת הביקורת בוועד מקומי

 

 • א. סעיף 130 א' (א)-(ו) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958. סעיף זה, דן בוועדת ביקורת בוועד מקומי, מתווה את דרכי פעולתה, ומשמש בסיס לעבודתה.
 • ב. המשמעות המעשית של החוק:
 • 1) החל מינואר 2005, חייבת בכל ישוב לפעול וועדת ביקורת, ועדת הביקורת הינה ועדת חובה.
 • 2) חובת מינוי- הסעיף החדש 130 א (א) קובע כי על מליאת המועצה מוטלת החובה לאשר מינוי ועדות ביקורת בועדים מקומיים.
 • 3) הרכב וכשירות- מספר חברי ועדת ביקורת לא יפחת מ- 3 (עד 5) כשירים יהיו, כל תושבי הישוב(מי שרשום במרשם האוכלוסין כתושב),מעל גיל 18 רשאים להציג מועמדותם לוועדת הביקורת, בתנאי שהכתובת המופיעה בתעודת הזהות שלהם הינה כתובת הישוב.
 • 4) חברי וועדת הביקורת אינם יכולים להיות חברי הוועד המקומי, או עובדי הוועד המקומי או עובדי המועצה או בני משפחותיהם.
 • ג. סמכויות, חובות והגבלות של וועדת הביקורת
 • 1) סמכויות- החוק מקנה לוועדת הביקורת זכות לקבל מהוועד המקומי כל מסמך ולברר כל עניין,לקבל תשובות מחברי הוועד ועובדי הוועד המקומי,כפוף לצנעת הפרט ולמגבלות משפטיות אחרות.
 • 2) חובות- הוועדה מחויבת בדיווח שנתי על ממצאיה: וועדת ביקורת צריכה להשלים דו"ח ביקורת תוך שלושה חודשים לאחר סיום השנה הקלנדרית-דהיינו לגבי שנת 2010 עד 31/03/011 ולהעביר את הדו"ח (טיוטה) לוועד המקומי לקבלת התייחסות. לאחר התייחסות הוועד המקומי- תוך 30 יום,יש להוציא עד ה-31/05/011 את הדו"ח הסופי לוועד המקומי ולמועצה ולהפיצו תוך 14 ימים בקרב תושבי הישוב.
 • 3) הגבלות- פעולות הוועדה מוגבלות לתפקידי ביקורת בלבד, ואל לה להיות מעורבת בתפקידים ביצועיים. וועדת הביקורת אינה רשאית לקבוע מדיניות, להכתיב נהלים ולתת כל הוראות ביצוע.
 • 3. תפקידי ועדת הביקורת בישוב

 

תפקידי ועדת הביקורת מקבילים למבקר פנימי בתאגיד,בהתאמה, כל נושא בו מטפל או אמור לטפל וועד מקומי נתונים לביקורת. בד"כ הנטייה של וועדות הביקורת לטפל בנושאים כספיים, למרות שנושאים רבים קשורים לתחום הארגון והמנהל התקין.

 • א. מעקב אחר החלטות ופעולות הוועד המקומי, והאם הוצאו לפועל כדין.
 • ב. בקרת הניהול הכספי, תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר.
 • ג. תבדוק אם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים בוועד, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • ד. תקיים מעקב אחר תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות. (בכל ביקורת שנעשתה ע"פ דין ובכללן: מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים, מבקר המועצה).
 • ה. על ועדת הביקורת להקפיד על הדיוק בעובדות ובממצאים. כמו כן, על הוועדה ללבן את העובדות עם המבוקרים ומומלץ כי יתקיים שיתוף פעולה בין ועדת הביקורת לבין ועד ההנהלה בגיבוש תכנית העבודה וביישום ההמלצות תוך שמירה על שקיפות ציבורית.
 • ו. המצאת טיוטת דו"ח ביקורת בתוך 3 חודשים מתום כל שנה ומסירת דו"ח ביקורת סופי בתוך 5 חודשים מתום כל שנה קלנדרית.

 

 • 4. הביקורת במשגב

 

במועצה אזורית משגב, קיימים 3 מנגנוני ביקורת פנימית על פי חוק, להם תפקידים וסמכויות שונות: מבקר פנימי במועצה, ועדה לענייני ביקורת וועדות ביקורת ביישובים.

חברי ועדות הביקורת החדשים מוזמנים לעיין ב"מדריך לוועדות ביקורת" באתר המועצה וכן לפנות למבקר המועצה בעת הצורך.

 

 

בהצלחה,

 

דודו דהן מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור,

1325 צפיות