http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

במשגב חושבים על בני הגיל השלישי ומעדכנים את "תוכנית האב" בנושא

בתחילת דרכה הייתה משגב מקום למשפחות צעירות, שבאות"לקנן". להקים בית ראשון ומשפחה, להתחיל להתבסס ולהכות שורש.

רובנו היינו בסביבות גילאי ה 30- , כשהקמנו את משגב, וגיל 60-50 נראה לנו מופלג ורחוק מכדי לחשוב עליו.חשבנו על גנים, על בתי"ס, על נוער, על חוגים, על תרבותוכד', ובנינו מערכת עם יסודות מוצקים לגילאים האלה. ידענו שצריך לדאוג להמשך, גם אם לא האמנו כמה מהר זה יגיע.והנה עברו להן כ 35- שנים מאז ייסודה של משגב, והדור המייסד הגיע לגילאים ההם ולמעלה מכך, שניבדל כולנו לחיים ארוכים, והיסודות שהנחנו טובים, אך דורשים ריענון.

בשנת 2003 קיימה המועצה תהליך לכתיבת תוכנית אב לגילהשלישי במשגב. בתוכנית הוגדרו הצרכים וכיווני הפעולה לשנים הבאות ובעקבותיה, מתוך השאיפה להתמקצע ולתת פתרונות לתושבינו בגיל השלישי, הוקמה בשנת 2004 "עמותת מרחבים לוותיקי משגב", כעמותה ציבורית הנתמכת על ידי המועצה.

עיקרי התחומים וההמלצות שבהן עסקה התוכנית והתוות הדרך, הוצאו לפועל. כך בתחום הפנאי, פיתוח תשתית מקצועיתארגונית וכו'. והיום, עם עליית תוחלת החיים ועם העלייה משמעותית במספר התושבים בגיל השלישי במשגב, הן בקרבדור המייסדים של משגב והן של הורים של תושבים המגיעים להתגורר במשגב לצד ילדיהם ונכדיהם, ולאור התמורותו המגמות החדשות בעולם ובארץ בתחום ההזדקנות בקהילה,החלטנו לעדכן ולהתאים את תוכנית האב לשינויים ולשנים הבאות.

משגב ו"מרחבים" בחרו את המתכננים שילוו אותנו בתוכניתהאב, והתהליך כבר החל ויכלול ועדת היגוי של כלל הגורמים הרלוונטיים בתוך משגב, וכן נציגי ארגונים ומשרדי ממשל הרלוונטיים, קבוצות מיקוד ביישובים ו"במרחבים", סקר צרכים ומגמות, וכנס אזורי של שיתוף ציבור.

החזון המנחה אותנו הוא להצמיח במשגב חברה רב דורית,מכילה וטובה לכל נגזרותיה. גם בתוכנית "יישוב לדורות" -התוכנית האסטרטגית של המועצה והיישובים, הובעה שאיפה כי יישובי משגב יתמכו ברב-דוריות ובהמשכיות.

היינו רוצים שתושבינו בגילאים המתקדמים ימשיכו לראות במקום הזה בית ולרצות להישאר בו, ואנו שואלים מהםהשירותים הנדרשים לשם כך, מה מהם משגב ו"מרחבים"יספקו, ואלו תשתיות יש להכין במארג היישובים והמועצה. לפני כ 6- שנים השקנו את תוכנית "קהילה תומכת" )כיוםהיא נקראת "תוכנית אבי"ב": איכות חיים וביטחון בקהילה(.במסגרתה מקבלים המנויים לחצן מצוקה וקשר למוקד רפואי,אב קהילה לסיוע בתחזוקת הבית וביקורי בית, ופעילות חברתית ותרבותית. הערכנו שבשנים הראשונות נידרש לסבסדאותה, ובהמשך היא תישא את עצמה. התברר שהצרכים עוליםבקצב איטי יותר, והמועצה ממשיכה לסבסד את התוכנית מאחר שהחברים בה מועטים. מטרתנו היא ליצור מודל ייחודישל "תוכנית אבי"ב" מותאמת למשגב, והמשלבת את השירותים הניתנים במרכז המועצה עם אלו שקיימים ושיתפתחוביישובים.

בד בבד, הוסיפו אנשי צוות "מרחבים" מיקוד לפעולתם בשנים האחרונות, ומציעים מגוון רחב של פעילויות העשרה שמתרכזות בגיל השלישי, אך פתוחות לכולם. אציין  את פעילות ה"קתדרה" שהתחילה מרעיון ומבקשות תושבים לחוגי העשרה ברמה גבוהה, ומציעה כיום מגוון רחב מאוד של פעילויות לרבות קורסים, חוגים, סדנאות וטיולים עם טוביהמנחים והמרצים בארץ, בשעות היום ובערב, בהשתתפותכ 800- תושבים.להשלמת הפעולות הללו חשבנו על מודל שונה לשירותים לגיל השלישי: לרכז אותם בבית "מרחבים" במתחם המועצה,ובצמוד למועדון הכפרי, באופן שיאפשר שילוב בין פעילויותבתיה"ס, המועצה, מרכז הבריאות, המועדון הכפרי, המרכז הקהילתי ו"מרחבים", וייצור סינרגיה והשלמה. בית "מרחבים"יאוכלס בקיץ הקרוב וכל הפעילויות יעברו אליו. המעבר למבנה החדש, בלב משגב, מחדד את האמירה שלפיה התושבים הוותיקים הם חלק בלתי נפרד ממארג החיים שלנו, הם במרכזההוויה שלנו והם אינם מהווים עניין שולי שמקומו בפאתיהרשות, כפי שקורה בלא מעט רשויות בארץ.עדכון תוכנית האב לגיל השלישי, תוכנית אנו מתחילים כיום בתכנונה, יתמקד בבניית מרחב משותף של המועצה ושלהיישובים, במתן שירותים ופעילויות לתושבינו, כך שישלימוויחזקו זה את זה. ננסה לספק במרכז החדש שירותים שבהם ישיתרון לגודל, ובמקביל לבזר ולהנגיש שירותים ליישובים, כךשיתנו מענה לתושבים שרמת הניידות שלהם נמוכה, או שישבהם יתרון לקהילה היישובית.במקביל אנו מנהלים שיחות עם יזמים המתמחים בהקמת מתחמי דיור מוגן לגיל השלישי כדי לבחון אפשרות של בניית מתחם מעין זה במשגב. בשלב זה נראה כי משגב עדיין צעירה מדי בכדי לממש רעיון זה. מספר התושבים שירצו לעבורלמתחם כזה עדיין נמוך, ואינו מצדיק כיום את ההשקעה. עלכן, כדי ליצור תנאים מספקים להתממשותו של פרויקט זהבשלב מאוחר יותר, החלטנו להקצות באזור המועצה שטחלדיור מוגן - באזור שבו שכנה אתגר בשנות ה 90- , לייעד אותולמטרה הזו, ולשמור עליו חופשי מפיתוח אחר עד אז. מבנה "מרחבים", הממוקם קרוב למתחם אתגר, ישמש בעתיד גם כמקום פעילות לדיור המוגן לכשיקום.שילוב השירותים לתושבינו בגיל השלישי במועצה וביישוביםמאפשר כיום, ויאפשר עוד יותר בהמשך, לכל מי שמגיע לגילזה להמשיך את חיו במשגב. באופן זה אנו מממשים את חזון"יישוב לדורות" הרואה רב-דוריות כאבן יסוד להתפתחותהיישובים. 

774 צפיות