http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

מחשבות ומסקנות עם סיומו המוצלח של פרויקט ההרחבה בלוטם

אחרי כ- 4 שנים של עבודה אינטנסיבית ומחושבת של החכ"ל,היישוב והמועצה, אנחנו יכולים לנשום לרווחה ולסכם אתפרויקט ההרחבה בלוטם בהצלחה. כל המגרשים שווקו,היישוב בצמיחה והחששות ל"תקיעה של ההרחבה" התבדו. לפני 4 שנים חששנו שהדברים יסתיימו אחרת. אני רוצהלנצל את העת הזאת כדי לנתח וללמוד יחד. הפרויקטים שלההרחבות הם מהמשימות המורכבות והמאתגרות בחיי יישוב,והמועצה רוצה לעמוד לימין היישובים כדי שהדברים יסתיימובהצלחה.

עד לפני כ 10- שנים ביצעו רוב היישובים את ההרחבות בכוחותעצמם, כאשר האגודה ביישוב לקחה על עצמה את האחריות לביצוע התשתיות הציבוריות הנחוצות לשכונות ההרחבה.

למעשה, כל יישוב התמודד בעצמו עם פרויקטים גדולים בהיקפים של מיליוני ₪, ולא נצבר ניסיון משותף בין היישובים.הסיכון בהתנהלות כזאת נובע מכך שבשלב הקמת התשתיותהציבוריות עדיין לא שווקו כל המגרשים ולא ידוע מתי ההשקעה תחזור לידי הגוף המבצע. כדי לצמצם את הסיכון שהיישובים נטלו על עצמם בפרויקטים גדולים אלו, שינינו את מיקוד החברה הכלכלית למשגב החכ"ל (והיטלנו עליה את האחריות לביצוע התשתיות הציבוריות ביישובים. החכ"ל בנתה לשם כך מנגנון קטן ויעיל לביצוע פרויקטים של הרחבה, תוך נטילת אחריות מלאה על כל פרויקט. מאז ועד היום פיתחה החכ"ל כ- 1,200 מגרשים לבנייה, שעל רובם כבר נבנו בתים ותושבים חדשים מתגוררים בהם.בשנת 2009 הייתה לוטם בתחילת תהליך הרחבה. הקיבוץ העביר את ביצוע התשתיות הציבוריות ליזם פרטי, בהיקף של 88 יחידות. מסיבות שונות הצליח היזם לאכלס רק כמחצית מהמגרשים, והיה חשש להתקדמות הפרויקט.לאחר דיונים ארוכים, תוך הבנת הסיכון והסיכוי, כשמצד אחד- לנגד עינינו המטרה לעזור לתושבים החדשים בלוטם לקבל תשתיות ציבוריות מלאות ולשחרר את החסם לקליטת משפחותנוספות, ומנגד - כשאנו מודעים גם לסיכון ולצורך לנהל אותו -החלטנו לקחת את כל האחריות עלינו: החכ"ל והמועצה. החכ"ל הכינה תוכנית עסקית ללקיחת אחריות על כלל ההרחבהבלוטם, ובעקבותיה ערכנו משא ומתן עם היזם. בסופו שלמשא ומתן זה בסופו קנינו ממנו את התשתיות שהוא ביצע,תוך שהוא משלים את כל התשתיות שלא ביצע, וזאת בסכוםשל למעלה מ 8- מיליון ₪. לצורך זאת לקחנו הלוואה בנקאית.את ההלוואה תכננו להחזיר תוך כדי קליטת משפחות חדשות.התכנון היה לסיים את השיווק תוך 4 שנים ולהחזיר אתההלוואה לבנק. בכך העברנו, למעשה, את הסיכון על קצבהקליטה ואת החזר ההלוואה לחכ"ל, תוך שהיישוב מתפנה לעסוק בקליטה חברתית ובבניית החברה היישובית.בתוכנית היו מעורבים החכ"ל, אגפי המועצה (הנדסה, קליטה,יישובים,וועד הישוב). התוכנית כללה התייחסות לסיכוניםהאפשריים - אי הצלחה בשיווק כל המגרשים, התמשכותהשיווק על פני יותר מ 4- שנים, עלות הריבית בשנים הנוספות,ועליית הריבית הבנקאית בתקופה זו.לאחר בחינת כל התוכניות, הערכת הסיכונים, ייעוץ משפטיוקבלת אישורים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, החלטנושהחכ"ל תקבל לידיה לסיים את הפרויקט, ושהמועצה תיתןערבות לכך. ניהלנו מו"מ עם היזם, ובאמצע שנת 2010 יצאנולדרך.התחלנו בקמפיין פרסום ובירידי קליטה, פעלנו יחד עם ועדהיישוב וועדת הקליטה שלו בקידום, באירוח ובמשיכה שלמשפחות שהתעניינו במעבר לגליל. במקביל השלים היזם אתכל התשתיות הציבוריות בפיקוח החכ"ל, ומסר אותן לאגףההנדסה במועצה.באמצע 2011 הסתיימה סלילת הכביש המרכזי בהרחבה,לרווחת התושבים שכבר התגוררו במקום ויכלו סוף סוף להגיעלבתיהם ללא בוץ, ולנוחות אלה שעוד היו בתהליכי בנייה,ובתחילת 2012 הסתיים ביצוע התשתיות הציבוריות לכללההרחבה.במהלך כל השנים הללו עסקנו - המועצה, החכ"ל והיישוב,בשיווק ובקליטת משפחות חדשות. אומנם בקצב נמוך מעטמהמתוכנן, אבל עדיין תוך עמידה בתוכנית העסקית ובסיכולהסיכונים.רוב המגרשים שווקו, נבנו ואוכלסו, ומספר התושבים בלוטםצמח בהדרגה. נשארו עוד מגרשים בודדים, כאשר האחרוןשבהם שווק לאחרונה, ובכך הסתיים הפרויקט בהצלחה.

 

מה למדנו מהפרויקט?

במהלך הדרך ישבנו להפיק לקחים מכל התהליך: בתחילתו,בביצועו ובסיומו.למדנו שביצוע תשתיות בהרחבת יישוב זה פרויקט גדולומסובך, כאשר הדרישות הולכות ועולות, והאילוצים שהמדינה מציבה הולכים ומקשים. יש פרויקטים שמנוהליםהיטב ומגיעים לסיום מוצלח, אבל יש פרויקטים שמסתבכים, וההסתבכות היא בקנה מידה גדול של מיליוני ₪.

לאחר כ 5- שנים בפרויקט לוטם, שהסתיים בהצלחה, אנויכולים לסכם בשביעות רצון את ההחלטה להיכנס אליוולאפשר ללוטם להמשיך ולצמוח.התהליך הזה העלה את השאלה האם נכון ליישוב, מוכשר ככלשיהיה, לקחת סיכון כזה, בהיקפים כאלו, ומה הפתרון ליישוב שרוצה להימנע מכך.הגענו למסקנה שהמועצה, בשל יכולותיה וגודלה, צריכהלקחת את הסיכון בפרויקטים כאלו מהיישובים אליה. זו הסיבהשהחכ"ל, כזרוע של המועצה, נכנסה לתחום התשתיות ולוקחתאת האחריות לביצוען.לקח זה הולך ומתחדד ככל שדרישות המדינה בביצועהתשתיות הולכות ומחמירות.רק גוף כמו החכ"ל והמועצה יכול לעמוד בדרישות אלו,ולהתמודד עם הסיבוכים האפשריים. פרויקט יכול להסתיים ללא תקלות מיוחדות, אבל כשהן קורות הן עלולות להפיליישוב שלם.ובהצלחה ללוטם.

669 צפיות